Balkan welaýaty, Balkanabat şäheri, Annaýew köçesi 95, jaý 81
HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY
Balkanautoulag_logo

Täzelikler

Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşine bagyşlanyp halkara sergi we ylmy maslahat geçirildi
08.08.2022
Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşine bagyşlanyp halkara sergi we ylmy maslahat geçirildi

Aşgabat şäherinde ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda «Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty we energetikasy — 2022» atly halkara sergi we «Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi» atly ylmy maslahat geçirildi.

Bu forum 2022-nji ýylda ýurtda ilkinji gezek bellenilýän Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň güni mynasybetli, Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça, degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edara...

Gazagystanda dizel ýangyjynyň bahasyna üýtgetmeler giriziler
05.08.2022
Gazagystanda dizel ýangyjynyň bahasyna üýtgetmeler giriziler

Gazagystanda dizel ýangyjy daşary ýurtlylara gymmat bahadan satylar. Ýurduň Energetika ministrligi bu babatda dizel ýangyjynyň bahasyna tapawutly üýtgetmeleri girizmegi meýilleşdirýär. 

Bu ilkinji nobatda üstaşyr geçjek ulaglaryň harajatlaryna täsirini ýetirer. Degişli çäreleriň girizilmegi dizel ýangyjynyň ýurtda ýetmezçilik etmeginiň öňüni almak bilen baglanyşyklydyr. 

Bahasynyň arzan bolmagy sebäpli ýangyç we çalgy ýaglarynyň satuwy takmynan 120 000 tonna ýokarlandy diýlip habar berilýä

Halkara sport ýaryşlarynda ýeňiş gazanan türgenler sylaglandy
04.08.2022
Halkara sport ýaryşlarynda ýeňiş gazanan türgenler sylaglandy

3-nji awgustda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça «Awaza» sport toplumynyň sportuň oýun görnüşleri binasynda iri halkara sport ýaryşlarynda — Russiýa Federasiýasynda awtomobil sportunyň ralli-reýd görnüşi boýunça guralan «Ýüpek ýoly — 2022» atly halkara ýaryşda hem-de Özbegistanyň Daşkent şäherinde ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda agyr atletika boýunça geçirilen Aziýa çempionatynda baýrakly orunlary eýelän türkmen türgenlerini sylaglamak dabarasy boldy.

Bu ...

«Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi
03.08.2022
«Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi

«Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda Türkmenistanyň Kanuny neşir edildi. Oňa girizilen üýtgetmeler bilen «Türkmenistan» gazetiniň 29-njy iýulda neşir edilen sanyndan tanşyp bolýar.

Bu Kanun şu üýtgetmeleri we goşmaçalary özünde jemleýär:

1) 6-njy maddanyň birinji böleginde «Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi» diýen sözleri «Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi» diýen sözler...

2021-nji ýylda Türkmenistanyň awtoulag mekdeplerinde 27 müňden gowrak raýat okuw geçdi
02.08.2022
2021-nji ýylda Türkmenistanyň awtoulag mekdeplerinde 27 müňden gowrak raýat okuw geçdi

Türkmenistanyň awtomobil mekdeplerinde sürüjilik okuwlaryny geçýänleriň sany günsaýyn artýar. Bu babatdaky netijeleri «Türkmenawtoulaglary» agentligi tarapyndan ýetirilýän maglumatlardan hem görmek bolýar. Oňa laýyklykda, bu okuwlarda 2021-nji ýylyň dowamynda umumylykda 27 müňden gowrak raýat okuw geçdi.

Awtomobil mekdepleriniň birleşigi 1996-njy ýylda döredildi. 2020-nji ýylda bolsa bu ugurdaky başlangyçlar bilen Aşgabat — Daşoguz ýolunyň ugrunda okuw merkeziniň täze binasy gurlup ulanylmaga...

Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylar düzümi zähmet rugsadyna çykýar
01.08.2022
Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylar düzümi zähmet rugsadyna çykýar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň alty aýynda alnyp barlan işleriň jemlerine bagyşlanyp 8-nji iýulda geçirilen giňişleýin mejlisinde ýurduň ýolbaşçylar düzümine 1-nji awgustdan 1-nji sentýabra çenli dynç almaga rugsat berilýändigini yglan etdi. Şu döwürde döwlet Baştutany hem zähmet rugsadynda bolar diýip, «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

29-njy iýulda geçirilen Minstrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti oňa ...

Hazarýaka ýurtlarynyň çäginden motosiklli ýöriş guralar
31.07.2022
Hazarýaka ýurtlarynyň çäginden motosiklli ýöriş guralar

29-njy iýulda, anna güni geçirilen metbugat maslahatynda Astrahanyň häkimi Igor Babuşkin Russiýanyň Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň Hazar deňziniň töwereginde motosikl ýaryşyny geçirmek baradaky başlangyjyny tassyklandygy barada habar berdi.

Bu taslama «Hazar — dostlugyň deňzi» diýlip atlandyrylyp, 5 — 15-nji oktýabr aralygynda geçiriler. Motosikl sürüjiler topary Astrahan — Gazagystan — Türkmenistan — Eýran — Azerbaýjan — Dagystan — Astrahan halkasy boýunça syýahat ederler.

Bu...

Türkmenistanyň demir ýol ulaglary pudagynyň kanunçylyk binýady pugtalandyrylýar
30.07.2022
Türkmenistanyň demir ýol ulaglary pudagynyň kanunçylyk binýady pugtalandyrylýar

«Demir ýol ulagy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar we üýtgetmeler girizildi. Munuň netijesinde bolsa, Kanuna «de¬mir ýol ulagynda daşaýjy» diýen täze düşünje girizildi.

Kanuna girizilen üýtgetmeleriň hatarynda «Demir ýol ulagynda nyrhlar, ýygymlar we tölegler» diýen 12-nji madda düýpli üýtgedildi we üsti ýetirildi. «Demir ýol ulagy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň bu maddasyna girizilen goşmaçalardan we üýtgetmelerden şulary mysal getirmek bolar:

1. Demir ýol ulagynda ýolagçylar...

2023-nji ýylda ýük daşamaga daşary ýurt rugsadyny almak üçin arzalar kabul edilip başlandy
29.07.2022
2023-nji ýylda ýük daşamaga daşary ýurt rugsadyny almak üçin arzalar kabul edilip başlandy

«Türkmenawtoulaglary» agentligi tarapyndan 2023-nji ýylda awtoulag serişdelerinde ýükleri daşamaga daşary ýurtlardan rugsat almak üçin Türkmenistanyň ýük daşaýjy kärhanalaryndan arzalar kabul edilip başlandy.

Bu işler bilen baglylykda, agentlik umumy sanawlary işläp taýýarlar we türkmen ýük gatnadyjylaryna ýük gatnawlaryny amala aşyrmakda daşary ýurtlaryň çäginde hereket etmäge mümkinçiligiň berilmegi üçin daşary ýurtlaryň degişli edaralaryna iberer.

Belläp geçsek, arzalar 2022-nji ýylyň 2...

Gruziýa bilen Türkmenistanyň arasynda söwda-haryt dolanyşygy artýar
28.07.2022
Gruziýa bilen Türkmenistanyň arasynda söwda-haryt dolanyşygy artýar

Şu ýylyň birinji ýarymynyň netijeleri boýunça Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasyndaky söwda-haryt dolanyşygynyň oňyn özgerýändigini görmek bolýar.

Bu babatda statistik maglumatlara laýyklykda, Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasyndaky söwda dolanyşygy 19,3% ýokarlanyp, söwdanyň umumy möçberi 112,5 million ABŞ dollaryna deň boldy. Geçen ýylyň degişli döwründe bolsa ýurtlaryň arasyndaky söwda dolanyşygynyň netijesi 94,3 million ABŞ dollaryna ýetipdi.

2022-nji ýylyň başyndan bäri Gruziýadan T...

«Elektron hökümet hakynda» Türkmenistanyň Kanuny güýje girdi
27.07.2022
«Elektron hökümet hakynda» Türkmenistanyň Kanuny güýje girdi

«Elektron hökümet hakynda» Türkmenistanyň täze Kanuny güýje girdi. Bu Kanun «Нейтральный Туркменистан» gazetiniň şu günki sanynda dolulygyna çap edildi.

Elektron hökümet — kesgitlenilişine görä, maglumat-kommunikasion tehnologiýalardan, şeýle hem pudagara elektron maglumat alyş-çalyş ulgamyndan peýdalanmak arkaly, döwlet edaralarynyň fiziki we (ýa-da) ýuridik şahslar üçin elektron döwlet hyzmatlaryny ýerine ýetirmek boýunça işiniň üpjün edilmegine gönükdirilen guramaçylyk-hukuk çäreleriniň we...

Eýranyň Türkmenistana eksporty 3 aýyň dowamynda 38 göterim ýokarlandy
26.07.2022
Eýranyň Türkmenistana eksporty 3 aýyň dowamynda 38 göterim ýokarlandy

Eýranyň Türkmenistana eksportunyň möçberi Eýranyň senenamasy boýunça ýylyň birinji çärýeginde (21-nji mart — 21-nji iýun) geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 38% ýokarlandy diýip, Eýran Yslam Respublikasynyň Gümrük müdirliginiň (IRICA) hünärmeni habar berýär. Bu babatda Ruholla Latifi 3 aýyň dowamynda Eýranyň Türkmenistana 95 million dollarlyk möçberdäki harytlary eksport edendigini belleýär.

Iýun aýynyň ortalaryna Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary Atdaýew...

Türkmen sürüjileri «Ýüpek ýoly» awtoralli ýaryşyndan ýeňiş bilen dolandylar
25.07.2022
Türkmen sürüjileri «Ýüpek ýoly» awtoralli ýaryşyndan ýeňiş bilen dolandylar

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň sürüjileri Merdan hem-de Şöhrat Toýlyýewler «Ýüpek ýoly» awtoralli marafonynda ýeňiş gazanyp, Aşgabat şäherine dolandylar.

Türkmen sürüjileri agyr ulaglaryň gatnaşmagynda «1000 km-den gowrak T2» ýaryş tapgyry boýunça ilkinji gezek ýeňiş gazandylar.

Sürüji türgenler köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine beren interwýularynda ýaryşyň bütin dowamy boýunça «Groznyý — Elista» ýaryş ugrunyň has kyn düşendigini, netijede bolsa üstünlik gazanmagyň ...

Türkmenistan BMG-de birnäçe parahatçylyk söýüjilikli başlangyçlary taýýarlaýar
23.07.2022
Türkmenistan BMG-de birnäçe parahatçylyk söýüjilikli başlangyçlary taýýarlaýar

Türkmenistan BMG-de döwletara gatnaşyklarynda özara ynamy pugtalandyrmaga gönükdirilen birnäçe parahatçylyk söýüjilikli başlangyçlary taýýarlaýar. Bu barada hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gyrgyzystanyň Çoplon Ata şäherinde geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygynda eden çykyşynda belledi diýip, TDH habar berýär.

«Häzirki wagtda Türkmenistan BMG-de 2023- nji ýyly halkara derejede «Dialog — parahatçylygyň kepili» diýip yglan etmek baradaky b...

Türkmenistanyň Prezidenti halkara ulag forumyna gatnaşyjylary gutlady
18.07.2022
Türkmenistanyň Prezidenti halkara ulag forumyna gatnaşyjylary gutlady

Şu gün Aşgabatda «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş» atly halkara maslahat öz işine başlady. Türkmenistanyň Preizdenti foruma gatnaşyjylara Gutlag ýollady. Onda, hususan-da, şeýle diýilýär:

«Sizi «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş» atly halkara maslahatyň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bu möhüm çäräniň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň halkara üstaşyr ulag geçelgelerini ýaýbaňlandyrmakda, özara arabaglanyşygy we ösüşi gaz...

Bildiriş
15.07.2022
Bildiriş

«Türkmenawtoulaglary» agentligi özüne degişli kärhanalarda awtomatlaşdyrylan maglumat goruny döretmek we sanly tehnologiýalara esaslanýan awtomatik resminama dolandyryş ulgamyny ornaşdyrmak boýunça işleriň doly toplumyny işläp taýýarlamak we durmuşa geçirmek babatda degişli hyzmatlary hödürleýän Türkmenistanyň kärhanalary bilen hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýändigini mälim etdi.

Hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýän ähli kärhanalaryň (+993 12) 39 03 43 telefon belgisi arkaly ýa-da i...

Aşgabatda «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara baglanyşyklylyk we ösüş» atly halkara maslahat geçiriler
14.07.2022
Aşgabatda «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara baglanyşyklylyk we ösüş» atly halkara maslahat geçiriler

18 — 20-nji iýulda Aşgabat şäherinde «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara baglanyşyklylyk we ösüş» atly halkara maslahaty geçiriler. Bu barada «Nebit-gaz» gazetiniň elektron neşirinde habar berilýär.

Bu forumyň esasy maksady pandemiýadan soňky ýagdaýlarda ulag ulgamynyň meseleleriniň çözgüdini tapmak, halkara ýük daşamalarynda täze şertlere uýgunlaşmak hem-de halkara ulag-üstaşyr geçelgeleriniň netijeliligini ýokarlandyrmakdan ybarat. 

Halkara maslahat Türkmenistanyň Ministrler Kabinet...

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisiniň Başlygy arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi
12.07.2022
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisiniň Başlygy arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi

11-nji iýulda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisiniň Başlygy Mustafa Şentopyň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda türkmen-türk parlamentara gatnaşyklaryny giňeltmegiň dürli ugurlary boýunça pikir alşyldy. Bu barada TDH habar berýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Hökümet ýolbaşçylaryny wezipä belledi
08.07.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Hökümet ýolbaşçylaryny wezipä belledi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Permany bilen:

Nurmuhammet Kakabaýewiç Amannepesow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine bellenilip, ol Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri wezipesinden boşadyldy. Wise-premýer Mary welaýatyna-da gözegçilik eder.

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri wezipesine bolsa ozal ministriň orunbasary bolup işlän Atageldi Germanow bellenildi.

Ozal Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyr...

Türkmenistanyň Prezidenti wenger Liderinden gutlagy kabul etdi
05.07.2022
Türkmenistanyň Prezidenti wenger Liderinden gutlagy kabul etdi

Wengriýanyň Prezidenti Katalin Nowak türkmen Lideri Serdar Berdimuhamedowa ýollan hatynda iki döwletiň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlany beýan etdi.

«Ýurtlarymyzyň arasyndaky ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmegine ygrarlydygymy ynandyrmak isleýärin hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ýakyn geljekde täze ugurlar boýunça baýlaşdyryljakdygyna ynanýaryn» diýlip hatda nygtalýar.

Sanly ulgam arkaly iş maslahatynda welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy
04.07.2022
Sanly ulgam arkaly iş maslahatynda welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

4-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi diýip, türkmen telewideniýesiniň «Watan» habarlar gepleşigi habar berýär.

Iş maslahatynda oba hojalyk toplumynda alnyp barylýan işlere garaldy we welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Welaýatlaryň häkimleri möwsümleýin...

Türkmenistanyň Prezidenti Hökümet mejlisini geçirdi
02.07.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Hökümet mejlisini geçirdi

1-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Bu barada TDH habar berýär.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy boýunça Milli Geňeşiň wekiliýetiniň Goşulyşmazlyk Hereketiniň parlament torunyň “Ählumumy parahatçylyga we dur...

Ýolagçy otlularynyň gatnaw tertibi täzelenýär
01.07.2022
Ýolagçy otlularynyň gatnaw tertibi täzelenýär

Türkmenistanda welaýatlaryň arasyndaky demir ýol gatnawlary gaýtadan dikeldilýär. «Türkmendemirýollary» agentligi 1-nji iýuldan başlap demir ýol gatnawlarynyň tertibini täzeleýär. Täze tertibe görä, ýolagçy otlulary gündelik aşakdaky ugurlar boýunça hereket ederler:

Aşgabat-Türkmenbaşy;

Aşgabat-Daşoguz;

Aşgabat-Türkmenabat;

Aşgabat-Mary;

Aşgabat-Amyderýa.

Aşgabada geljek welaýatlaryň ýaşaýjylaryndan, şeýle hem Türkmenbaşa ugrajak ähli raýatlardan ýola düşmezden 72 sagat öň PSR ...

Aşgabatda altynjy Hazar sammiti geçirildi
29.06.2022
Aşgabatda altynjy Hazar sammiti geçirildi

29-njy iýunda Türkmenistanyň paýtagtynda altynjy Hazar sammiti öz işinw başlady diýip, TDH habar berýär.

Halkara forum hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başlyklygynda geçirilýär. Şeýle hem Hazar bäşliginiň döwlet Baştutanlarynyň duşuşygyna Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew, Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew hem-de Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin gatnaşýarlar.

...
Döwlet Baştutanymyz obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer hem-de welaýatlaryň häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi
27.06.2022
Döwlet Baştutanymyz obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer hem-de welaýatlaryň häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

27-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi diýip, TDH habar berýär.

Maslahatda oba hojalyk toplumynda we welaýatlarda alnyp barylýan işler, medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalaryň gurluşyklary bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda döwl...

2023-nji ýylda Türkmenistanyň Medeniýet hepdeligi Aşgabatda geçiriler
26.06.2022
2023-nji ýylda Türkmenistanyň Medeniýet hepdeligi Aşgabatda geçiriler

26-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 2023-nji ýylda Aşgabat şäherinde Medeniýet hepdeligini geçirmek barada Karara gol çekdi.

Resminama bilen, Medeniýet hepdeligini geçirmek boýunça guramaçylyk topary döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy.

Türkmenistan ýer titreme heläkçiligine uçran Owganystana ynsanperwer kömegini iberer
24.06.2022
Türkmenistan ýer titreme heläkçiligine uçran Owganystana ynsanperwer kömegini iberer

2022-nji ýylyň 23-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Owganystanyň Türkmenistandaky işleri wagtlaýyn ynanylan wekili Mohammad Fazel Saber bilen duşuşygy geçirildi. DIM-niň ýolbaşçysy Owganystanyň Host we Paktika welaýatlarynda bolan heläkçilikli ýer titreme sebäpli bu ýurduň halkyna gynanç we duýgudaşlyk sözlerini beýan etdi we Türkmenistanyň ýakyn wagtda Owganystanyň doganlyk halkyna ynsanperwer kömegini ýollamaga taýýardygy barada habar berdi diýip, Türkmenistanyň

Türkmenistanyň Prezidentiniň Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara Gutlagy
22.06.2022
Türkmenistanyň Prezidentiniň Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara Gutlagy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mary welaýatynda açylan Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi.

Döwlet Baştutanymyz öz hatynda hemmeleri Mary welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň dabaraly açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlady we berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, döredijilik işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyz bu özboluşly sungat baýramynyň ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny täze ösüşlere besleýändigini, eziz Watanymyzyň döredi...

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi
19.06.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mary we Lebap welaýatlaryna toý saparlaryny tamamlap, Türkmenabat şäheriniň Halkara howa menziliniň maslahatlar zalynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär.

Mejlisiň gün tertibine iş saparlarynyň netijeleri, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek bilen bagly, ilkinji nobatdaky wezipeler girizildi, şeýle hem birnäçe resminamalaryň taslamalaryna seredildi.

Döwlet B...

Türkmenistanyň Prezidenti Garabogaz köl aýlagynyň üstünden köpri gurmak barada Karara gol çekdi
17.06.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Garabogaz köl aýlagynyň üstünden köpri gurmak barada Karara gol çekdi

Türkmenistanyň Prezidentiniň 16-njy iýunda gol çeken Karary bilen, Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligine Türkmenbaşy — Garabogaz — Gazagystanyň serhedine çenli barýan awtomobil ýolunyň ugrunda Garabogaz köl aýlagynyň üstünden geçýän iki gatnawly 2 sany hereket zolagyndan ybarat bolan awtomobil köprüsiniň hem-de onuň eltiji ýollarynyň taslamasyny düzmek we olary gurmak barada Ukrainanyň “Dorožnoýe stroitelstwo “Altkom” jogapkärçiligi çäkli jemgyýeti bilen şertna...

Türkmenistanyň Prezidentiniň nobatdaky resmi sapary
15.06.2022
Türkmenistanyň Prezidentiniň nobatdaky resmi sapary

14-nji iýunda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Eýran Yslam Respublikasyna ugrady.

Tähranyň «Mehrabad» Halkara howa menzilinde Türkmen Liderini Eýran Yslam Respublikasynyň Ulag we şähergurluşyk ministri, şeýle hem resmi adamlary uly hormat bilen garşyladylar diýip, IRNA hanarlar agentligi habar berýär.

Döwlet Baştutanymyz bu ýerden resmi wekiliýetler zalyna bardy. Bu ýerde çaý başynda kabul edýän tarapyň wekili bilen gysga söhbetdeşlik boldy.

Söh...

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
14.06.2022
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

13-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşyna hem-de sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meselelerine garaldy. Bu barada TDH habar berýär.

Iş maslahatynda häkimler welaýatlarda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, galla oragynyň depginlerin...

Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Türkmenistan daşary ýurtlar bilen halkara gatnawlaryny dikelder
12.06.2022
Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Türkmenistan daşary ýurtlar bilen halkara gatnawlaryny dikelder

11-nji iýunda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýewe ýakyn wagtda daşary ýurtlar bilen halkara gatnawlary dikeltmek tabşyryldy diýip, «TDH» Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berdi.

Döwlet Baştutanymyz dünýäde koronawirus ýokanjy bilen bagly ýagdaýlaryň kadalaşýandygyny, köp ýurtlarda halka...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Russiýa Federasiýasyna resmi sapary tamamlandy
11.06.2022
Türkmenistanyň Prezidentiniň Russiýa Federasiýasyna resmi sapary tamamlandy

10-njy iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasyna resmi saparyny tamamlady diýip, türkmen telewideniýesiniň «Watan» habarlar gepleşigi habar berdi.

Amala aşyrylan saparyň dowamynda Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň şertnama hukuk binýadynyň üstüni ýetiren 15 sany resminamadan ybarat resminamalar toplumyna gol çekildi.

Dostlukly döwletleriň Baştutanlary Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak hakyn...

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasyna resmi sapar bilen ugrady
10.06.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasyna resmi sapar bilen ugrady

10-njy iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyna resmi sapar bilen ugrady diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

Moskwanyň «Wnukowo-2» Halkara howa menzilinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy uly hormat bilen garşy aldylar. Belent mertebeli myhmanyň gelmegi mynasybetli Türkmenistanyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Döwlet baýdaklary galdyryldy, Hormat garawuly nyzama düzüldi. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar gar...

Hormatly ildeşler!
09.06.2022
Hormatly ildeşler!

“Türkmenawtoulaglary” agentligi logistika boýunça hünärmenleri, şeýle-de maglumat tehnologiýalary boýunça hünärmenleri işe çagyrýar. 

Dalaşgärleriň degişli ugurdan ýokary bilimi we 2 ýyldan gowrak iş tejribesiniň bolmagy zerur. 

Dalaşgärler özleriniň maglumatlaryny info@awotulag.gov.tm elektron salgysyna isleg bildirýän iş ornuny görkezip, ýa-da Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 126-njy jaýy salgysy boýunça “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň edarasyna getirip bilerler. 

Talaba laýyk g...

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýüpekçilere zähmet ýeňişleri mynasybetli Gutlagy
08.06.2022
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýüpekçilere zähmet ýeňişleri mynasybetli Gutlagy

Türkmenistanyň ýüpekçileri Watan harmanyna 2 müň 300 tonnadan gowrak pile tabşyryp, dokma pudagy üçin bu ýokary hilli çig maly taýýarlamak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny abraý bilen ýerine ýetirdiler. 

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow halkymyzy we ýurdumyzyň edermen ýüpekçilerini ajaýyp zähmet ýeňişleri bilen gutlady diýip, türkmen telewideniýesiniň «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz öz gutlagynda biz geljekde ýüpekçilige goýbe...

Türkmenistanyň we Hytaýyň daşary işler ministrleriniň arasynda gepleşikler geçirildi
07.06.2022
Türkmenistanyň we Hytaýyň daşary işler ministrleriniň arasynda gepleşikler geçirildi

7-nji iýunda Nursultan şäherinde (Gazagystan) «Merkezi Aziýa – Hytaý» döwletleriniň daşary işler ministrleriniň üçünji duşuşygy geçirildi. Türkmenistanyň wekiliýetiniň gatnaşmagynda geçen sebitleýin dialogyň çäklerinde Türkmenistanyň we Hytaýyň daşary işler ministrleri Raşid Meredow bilen Wan Iniň arasynda gepleşikler geçirildi.

Söhbetdeşler ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meseleleriniň giň ulgamyny ara alyp maslahatlaşdylar we döwlet derejesinde gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilmegine aýr...

Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Russiýa Federasiýasyna barar
05.06.2022
Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Russiýa Federasiýasyna barar

Indiki hepdede Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasyna resmi sapary bolar. Saparyň dowamynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen gepleşikler geçiriler diýip, rus köpçülikleýin habar beriş serişdeleri habar berýär.

Bu hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwlet Baştutany wezipesine saýlanylmagyndan soň daşary ýurt döwletine ilkinji resmi sapary bolar, şeýle hem iki dostlukly döwletiň Baştutanlarynyň derejesindäki ilkinji g...

Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli welosipedli ýöriş geçirildi
03.06.2022
Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli welosipedli ýöriş geçirildi

3-nji iýunda Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni bellenildi. Halkara baýramçylyk mynasybetli Türkmenistanyň paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň öňbaşçylyk etmeginde köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçirildi. Şeýle hem welosipedli ýörişe Hökümet agzalary, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, paýtagtymyzyň häkimliginiň, köpçülikleýin habar beriş seriş

Türkmenistanyň Prezidenti umra hajyny berjaý etdi
02.06.2022
Türkmenistanyň Prezidenti umra hajyny berjaý etdi

2-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygyna iki günlük saparyny tamamlady we Aşgabada dolandy diýip, «Watan» habarlar gepleşigi habar berdi.

Ilkinji daşary ýurt saparynyň çäklerinde döwlet Baştutanymyz yslamyň esasy mukaddeslikleri bolan Mekge we Medine şäherlerine umra hajyny berjaý etdi.

Musulman dünýäsinde Mekge we Medinäniň arasynda tapawut goýulmaýar, çünki bu iki mukaddeslik yslamda deň-derejede ähmiýetlidir. Häzirki wagtda ilaty 1 million a...

Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň ilkinji daşary ýurt sapary
01.06.2022
Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň ilkinji daşary ýurt sapary

1-nji iýunda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow iki günlük sapar bilen Saud Arabystany Patyşalygyna geldi. Jidda şäheriniň Halkara howa menzilinde türkmen wekiliýetini Saud Arabystanynyň patyşasynyň geňeşçisi we Mekge welaýatynyň häkimi Halid al Feýsal garşylady diýip, Saud Arabystanynyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri habar berýär.

Bu saparyň hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwlet Baştutany wezipesine saýlanylmagyndan soň ilkinji daşary ýurt saparyd...

Hormatly Prezidentimiz welaýatlaryň häkimleri we obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer bilen nobatdaky iş maslahatyny geçirdi
31.05.2022
Hormatly Prezidentimiz welaýatlaryň häkimleri we obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer bilen nobatdaky iş maslahatyny geçirdi

30-njy maýda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşyna, öňde boljak şanly senelere ýokary derejede taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly meselelere garaldy.

Iş maslahatynyň dowamynda welaýatlaryň häkimleri we obasenagat toplumyna göz...

Hormatly Prezidentimiz ildeşlerimizi Türkmen halysynyň baýramy bilen gutlady
29.05.2022
Hormatly Prezidentimiz ildeşlerimizi Türkmen halysynyň baýramy bilen gutlady

Her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmenistanda Türkmen halysynyň baýramyň giňden bellenilýär. Üstümizdäki ýylda baýramçylyk 29-njy maýda bellenilip geçildi. Şanly waka mynasybetli Aşgabat şäherinde türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XXII mejlisi hem-de Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisi guraldy. Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bu çärelere gatnaşylara Gutlag hatyny iberdi.

Döwlet Baştutanymyz öz hatynda hemmeleri Türkmen halysynyň baýramy, b...

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna Tatarstan Respublikasynyň Baştutanyndan gutlag haty gelip gowuşdy
26.05.2022
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna Tatarstan Respublikasynyň Baştutanyndan gutlag haty gelip gowuşdy

Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna Russiýanyň ýokary sylagy — «Dostluk» ordeni bilen sylaglanmagy mynasybetli gutlag hatyny iberdi diýip, «TDH» Döwlet habarlar gullugy habar berýär.

«Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç! Sizi Russiýanyň «Dostluk» ordeni bilen sylaglanmagyňyz mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky pugta özara düşünişmegi hem-de hoşniýetli gat...

Paýtagtyň gazananlaryna bagyşlanan sergi öz işine başlady
25.05.2022
Paýtagtyň gazananlaryna bagyşlanan sergi öz işine başlady

25-nji maý Türkmenistanda Aşgabat şäheriniň güni giňden bellenilýär. Bu gün baýramçylyk mynasybetli dürli medeni-köpçülik çäreleri geçirilýär. Şonuň bilen bir hatarda, paýtagtyň gazananlaryna bagyşlanan köpugurly halkara sergi geçirilýär.

Üstümizdäki ýylda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergiler merkezinde XXI «Ak şäherim Aşgabat» atly köpugurly halkara sergi öz işine başlady, oňa 80-den gowrak türkmen we daşary ýurt kompaniýalary gatnaşdylar.

Halkara gözden geçiriliş Aşgabadyň şä

Halk Maslahatyň Başlygy Tatarstanyň Döwlet Geňeşiniň Başlygyny gutlady we Türkmenistana çagyrdy
23.05.2022
Halk Maslahatyň Başlygy Tatarstanyň Döwlet Geňeşiniň Başlygyny gutlady we Türkmenistana çagyrdy

23-nji maýda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Başlygy Farid Muhametşiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşligiň dowamynda gürrüňdeşler parlamentara hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini we Türkmenistan bilen Tatarstanyň arasynda dürli ugurlar boýunça özara bähbitli hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň haba...

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi
20.05.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi

20-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda resminamalaryň taslamalaryna hem-de birnäçe meselelere garaldy. Bu barada TDH habar berýär.

Mejlisde habar berlişi ýaly, şu ýyl önümçilik we durmuş maksatly iri desgalaryň 52-sini işe girizmek meýilleşdirilýär. Ykdysady işleriň görnüşleriniň sanyny artdyrmak we pudaga sanly ulgamy giňden ornaşdyrmak boýunça Türkmenistanda amala aşyrylýan çäreler bilen baglylykd...

Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň Premýer-ministrini we XVI Ýokary Baştutanyny gutlady
17.05.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň Premýer-ministrini we XVI Ýokary Baştutanyny gutlady

17-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Malaýziýanyň Premýer-ministri Ismail Sabri Ýakoby hem-de Malaýziýanyň XVI Ýokary Baştutany Al-Sultan Abdulla Riaýatuddin Al-Mustafa Billa Şah ibn Sultan Hajy Ahmad Şah Al-Mustain Billany Türkmenistan bilen Malaýziýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutlady.

Döwlet Baştutanymyz öz gutlagynda Türkmenistanyň Malaýziýa bilen syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy mundan beýläk-...

Türkmenistanyň Prezidenti oba hojalyk meselelerine bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi
16.05.2022
Türkmenistanyň Prezidenti oba hojalyk meselelerine bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi

16-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmaklarynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi diýip, Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

Iş maslahatynyň dowamynda häkimler welaýatlarda alnyp barylýan oba hojalyk işleriniň depgini, orak möwsümine görülýän taýýarlygyň derejesi, şeýle hem gowaça meýdanlarynda alnyp barylýan ideg işleriniň derejesi we oba ...

Aşgabat şäherinde şäheriçi awtobus gatnawlaryna Türkmenistanyň teleradio işgärleri üçin gulluk awtobuslary goşular
13.05.2022
Aşgabat şäherinde şäheriçi awtobus gatnawlaryna Türkmenistanyň teleradio işgärleri üçin gulluk awtobuslary goşular

«Türkmenawtoulaglary» agentligi Türkmenistanyň telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky Döwlet komitetiniň işgärleri üçin täze awtobus ugurlaryny ýola goýdy.

Türkmenistanyň Döwlet teleradio düzüminiň işgärlerine hormatly Prezidentimiziň sowgady bolan ýokary amatlykly awtobuslary her gün 78-nji gatnaw ugry boýunça – Teleradioýaýlymlar merkezinden Köpetdag şaýoluna we ol ýerden yzyna hereket eder.

Gatnaw hyzmatyndan paýtagtymyzyň ähli ýaşaýjylary we myhmanlary peýdalanyp bi...

Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentara forumy geçirildi
12.05.2022
Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentara forumy geçirildi

12-nji maýda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň başlykly etmeginde Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentara forumy öz işine başlady.

Türkmenistanyň başlangyjy bilen geçirilen duşuşyga Gazagystan Respublikasynyň Parlamentin Senatynyň Başlygy Maulen Aşimbaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Žogorku Keneşiniň Başlygy Talant Mamytow, Russiýa Federasiýanynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenko, Täjigista...

Türkmenistanyň Prezidenti we Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar
10.05.2022
Türkmenistanyň Prezidenti we Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar

10-njy maýda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Aşgabada iş sapary bilen gelen Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarowy kabul etdi.

Söhbetdeşligiň barşynda ulag we energetika ulgamlarynda özara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçiliklerine aýratyn ähmiýet berildi. Şeýle hem söwda-ykdysady we telekommunikasiýalar ulgamlarynda ýola goýlan netijeli gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň zerurdygy bellenildi.

Söhbetdeşler ýükleri daşamagyň amatly ý

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň gaznasynyň ady üýtgedildi
09.05.2022
Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň gaznasynyň ady üýtgedildi

Ýurdumyzda geçirilýän halkara çäreleri ýokary derejede guramak maksady bilen, Türkmenistanda 2019-njy ýylda birinji Hazar ykdysady forumyny geçirmek bilen bagly Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň gaznasynyň ady üýtgedilip, ol Türkmenistanda halkara çäreleri geçirmegiň gaznasy diýlip atlandyryldy we onuň Düzgünnamasy tassyklandy.

Bu çözgüt hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 9-njy maýda gol çeken Karary esasynda durmuşa geçirildi diýip, Türkmenistanyň Döwlet haba...

Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň gurluşygynyň depginini çaltlandyrmagy tabşyrdy
06.05.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň gurluşygynyň depginini çaltlandyrmagy tabşyrdy

6-njy maýda geçirilen Hökümetiň mejlisiniň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gurluşyk we senagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer Ç.Pürçekowa Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkeziniň gurluşygynyň depginini çaltlandyrmagy tabşyrdy.

Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkezi paýtagtymyzdan 30 kilometr günorta-günbatarda gurlar we onuň bahasy 1,5 milliard amerikan dollaryna deňdir. Gurluşyk işleri iki tapgyrda alnyp barlar.

Welaýatyň täze merkezinde 12 müň 324 maş

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna harby we hukuk goraýjy edaralaryny ösdürmek boýunça 7 ýyllyk meýilnamany işläp düzmek tabşyryldy
05.05.2022
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna harby we hukuk goraýjy edaralaryny ösdürmek boýunça 7 ýyllyk meýilnamany işläp düzmek tabşyryldy

5-nji maýda Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi geçirildi. Mejlisiň dowamynda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow harby we hukuk goraýjy edaralary ösdürmek boýunça 2022 — 2028-nji ýyllar üçin 7 ýyllyk meýilnamany gysga wagtyň içinde işläp taýýarlamagy we tassyklamak üçin hödürlemegi tabşyryldy. Bu babatda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýewe anyk görkezmeler berildi.

«TDH» Döwlet habarlar agentliginiň habar berşi ýaly, döw...

Türkmenistanyň Prezidenti ildeşlerimizi Oraza baýramy bilen gutlady
03.05.2022
Türkmenistanyň Prezidenti ildeşlerimizi Oraza baýramy bilen gutlady

2-nji maýda Türkmenistanda ähli musulmanlar üçin mukaddes baýramçylyk bolan Oraza baýramy giňden bellenildi. Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow türkmen halkyny ynsanperwerligiň we hoşniýetliligiň belent ýörelgelerini özünde jemleýän baýram bilen tüýs ýürekden gutlady.

Döwlet Baştutanymyzyň gutlag hatynda Oraza baýramynyň ähmiýeti we türkmen halkynyň durmuşyndaky aýratyn orny hakynda durlup geçilýär. Gutlagda nygtalyşy ýaly, Oraza baýramy agzybirligimizi hem-de jebisligim...

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretaryny gutlady
30.04.2022
Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretaryny gutlady

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guttereşe doglan güni mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

«Нейтральный Туркменистан» gazetinde habar berlişi ýaly, döwlet Baştutanymyz bu ýakymly mümkinçilikden peýdalanmak bilen, BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guttereşe berk jan saglygyny, bagtyýarlyk, egsilmez gujur-gaýrat we alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

30-njy aprelde...

“Balkanawtoulag” teker alýandygyny mälim edýär
28.04.2022
“Balkanawtoulag” teker alýandygyny mälim edýär

“Balkanawtoulag” önümçilik birleşigi degişli ölçegleridäki ýolagçy we ýük awtoulaglarynyň tekerlerini satyn alýandygyny mälim edýär: 

Hyundai Elantra – 11R22.5 

Paz 32054 – 8.25R20 

Kamaz 65115 – 11.00R20 

Kamaz 6520 – 12.00R20

Gyzyklanma bildirýän üpjün edirijiler görkezilen telefon belgisi arkaly habarlaşyp bilerler: (+993) 222 6-73-41.

Türkmenistanyň Prezidenti halkyny Gadyr gijesi bilen gutlady
27.04.2022
Türkmenistanyň Prezidenti halkyny Gadyr gijesi bilen gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow halkyny Gadyr gijesi mynasybetli gutlady. Döwlet Baştutanymyzyň Gutlagy Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň resmi saýty arkaly dolulygyna paýlaşyldy.

Hormatly Prezidentimiziň Gutlagynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda-da, däp bolşy ýaly, keremli Oraza aýynyň sahawatly we bereketli Gadyr gijesiniň her bir maşgala ojaklarynda gadymy dessurlarymyza, milli ýörelgelerimize laýyklykda, ajaýyp umyt-arzuwlar bilen garşy alnyp, agzybirligimizi w...

Tatarstan Respublikasynyň Prezidenti iş sapary bilen Türkmenistana geldi
25.04.2022
Tatarstan Respublikasynyň Prezidenti iş sapary bilen Türkmenistana geldi

24-nji aprelde Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bir günlük iş sapary bilen Türkmenistana geldi. Şol gün “Ruhyýet” köşgünde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen Rustam Minnihanowyň arasynda duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda dostlukly ýurtlaryň Prezidentleri türkmen-tatar gatnaşyklarynyň şu güni we geljegi hakynda pikir alyşdylar hem-de ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Tatar Lide...

Maý aýynda Türkmenistanda köp sanly döwlet derejesindäki baýramçylyklar belleniler
22.04.2022
Maý aýynda Türkmenistanda köp sanly döwlet derejesindäki baýramçylyklar belleniler

Aýyň dowamynda Oraza baýramy, 1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güniTürkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni, Türkmen halysynyň baýramy, Aşgabat şäheriniň güni we Soňky jaň dabarasy degişli medeni-köpçülik çäreleri bilen giňden dabaralandyrylar.

Däp bolşy ýaly, 9-njy maýda Ýeňiş güni mynasybetli “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumyna gül desselerini goýmak dabarasy göz öňünde tutulýar.

18-nji maýda Konstitusiýa binasyna we Baş baýdak meýda...

Türkmen atşynaslaryna hormatly at dakyldy
20.04.2022
Türkmen atşynaslaryna hormatly at dakyldy

20-nji aprelde Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Halkara ahaleteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisi geçirildi. Mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyzyň degişli Permany bilen ýedi sany atşynas ildeşimize “Türkmenistanyň at gazanan atşynasy” diýen hormatly at dakyldy diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

“Türkmenistanyň at gazanan atşynasy” diýen hormatly ada Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň seýisle...

Türkmenistanyň Prezidenti welaýatlarda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy
18.04.2022
Türkmenistanyň Prezidenti welaýatlarda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy

18-nji aprelde Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynyň dowamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meseleleri, sebitlerde möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy ara alnyp maslahatlaşyldy.

Welaýatlaryň häkimleri sebitlerde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, Oba milli maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek ugrunda görülýän çäreler we ýokary depginde alnyp barylýan gurluşyk işleri barada hasabat berdile...

Täze kanunlar - durnukly ösüşiň girewi
17.04.2022
Täze kanunlar - durnukly ösüşiň girewi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow täze Kanunlara gol çekdi.

Gol çekilen Kanunlaryň hatarynda «Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hem-de ony rejelenen görnüşde tassyklamak hakynda», «Türkmen-gazagystan döwlet serhediniň geçýän ugruny kesgitlemek we Hazar deňzindäki balyk tutulýan zolaklaryň ýanaşyk böleklerinde çäk çekmek hakynda Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasynyň arasyndaky Şertnamany tassyklamak hakynda», «Türkmen-gazagystan döwlet se...

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi
15.04.2022
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

14-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidenti «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Oňa Mejlisiň başlygy we Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary, wise-premýerler hem-de sebit administrasiýalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. 

Mejlisiň dowamynda Balkan welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meselelerine we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow wise-premýerleriň Balkan w...

TSTB-niň sergisiniň işi bir hepde uzaldyldy
13.04.2022
TSTB-niň sergisiniň işi bir hepde uzaldyldy

13-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli guralan sergi bilen tanyşdy diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

Döwlet Baştutanymyz milli ykdysadyýetimiziň hususy pudagynyň  ösüş depgini, ýurdumyzyň işewür düzümleriniň öndürýän önümleri, senagat harytlary hem-de olaryň görnüşleri bilen tanyşdy. 

Hormatly Serdar Berdimuhamedow «Täze aý» hojalyk jemgyýetiniň

Aşgabatda TSTB-niň 14 ýyllygy mynasybetli sergi öz işine başlady
12.04.2022
Aşgabatda TSTB-niň 14 ýyllygy mynasybetli sergi öz işine başlady

12-nji aprelde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergiler merkezinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler Birleşmesiniň sergisi öz işine başlady. TSTB-niň döredilmeginiň 14 ýyllygyna bagyşlanan sergi ýurduň hususy pudagynyň gazananlaryny şöhlelendirdi.

Forumyň açylyş dabarasyna Türkmenistan Hökümetiniň agzalary, Milli Geňeşiň deputatlary, ministrlikleriň, dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň we Türkmenistanda hereket edýän diplomatik gura...

Türkmenistanyň Prezidenti TSTB-niň agzalaryny gutlady
11.04.2022
Türkmenistanyň Prezidenti TSTB-niň agzalaryny gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli guralýan sergä we halkara maslahata gatnaşyjylara Gutlag hatyny iberdi.

Döwlet Baştutany gutlagynda ýurtda döwlet-hususyýetçilik hyzmatdaşlygyny berkitmek, telekeçiligi goldamak we hususy eýeçiligi ösdürmek boýunça alnyp barylýan işleriň ähmiýetini belläp geçdi. Hormatly Prezidentimiz geljekde ýaşlaryň telekeçilik başlangyçlaryny goldamaga we önümçilik...

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň wise-premýeri bilen duşuşyk geçirdi
09.04.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň wise-premýeri bilen duşuşyk geçirdi

9-njy aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň başlygynyň orunbasary Alekseý Owerçugy kabul etdi diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

Söhbetdeşlikde taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegini we mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Söwda, ýangyç we energiýa toplumy, oba hojalygy, ulag we aragatnaşyk pudagy, ýeňil senagat we gaýtadan işleýän pudaklar hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görk...

Taryhy-medeni ýadygärlikleri gorap saklamak boýunça Maksatnama tassyklandy
08.04.2022
Taryhy-medeni ýadygärlikleri gorap saklamak boýunça Maksatnama tassyklandy

Hökümetiň ýylyň birinji çärýeginde pudaklaryň işiniň netijelerine bagyşlanan giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow «Milli taryhy we medeni gymmatlyklary aýap saklamak, olary goramak we öwrenmek, syýahatçylary çekmek boýunça 2022-2028-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny», şeýle hem maksatnamany durmuşa geçirmek boýunça çäreleriň Meýilnamasyny tassyklady.

Bu maksatnama türkmen halkynyň gadymy taryhyny we baý medeni mirasyny, milli gymmatlyklaryny öwrenmäge, gel...

Türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň täze tapgyry
07.04.2022
Türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň täze tapgyry

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň türkmen böleginiň düzümini tassyklamak hakyndaky Karara gol çekdi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

Soňky ýyllarda iki dostlukly döwletiň arasynda syýasy, söwda-ykdysady, ynsanperwer we gyzyklanma bildirilýän beýleki ugurlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk işjeň ösdürilýär. Şeýlelikde, bu resminama Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynd...

Türkmenistanyň Prezidenti ýolbaşçylary wezipä bellemek boýunça maslahat geçirdi
06.04.2022
Türkmenistanyň Prezidenti ýolbaşçylary wezipä bellemek boýunça maslahat geçirdi

5-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň ýolbaşçylaryny wezipä bellemek boýunça maslahat geçirdi. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» web saýtynda habar berilýär.

Duşuşykda aşakdaky ýolbaşçylar bellenildi.

1. Muhammetgeldi Nurgeldiýewiç Serdarow — Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri wezipesine, şeýle-de Türkmenistanyň Hökümetinden Ýewropa Bileleşiginiň halkara tehniki kömek baradaky milli utgaşdyryjysy we B...

Türkmenistanyň Prezidenti ýurduň welaýatlaryndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy
05.04.2022
Türkmenistanyň Prezidenti ýurduň welaýatlaryndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy

4 арrelde Hormatly Prezident Serdar Berdimuhamedow obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýeriň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmaklarynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we möwsümleýin oba hojalyk işlerini geçirmegiň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

Häkimler ýurdumyzyň welaýatlarynda durmuşa geçirilýän işler, oba hojalyk ekinlerine ideg etmek boýunça ...

Aşgabatda awtoulaglaryň hereketi Bütindünýä saglyk güni mynasybetli çäklendiriler
03.04.2022
Aşgabatda awtoulaglaryň hereketi Bütindünýä saglyk güni mynasybetli çäklendiriler

Türkmenistanda Bütindünýä saglyk güni mynasybetli ekologiki çäre guraldy. 4-11-nji aprel aralygynda 8:00-dan 18:00-a çenli ýurduň paýtagtynda awtoulaglaryň hereketi çäklendiriler. Baýramçylyk mynasybetli şäheriň köçelerinde welosipedli ýörişler geçiriler we oňa ähli isleg bildirýänler gatnaşyp bilerler.

Türkmen telewideniýesiniň «Watan» habarlar gepleşiginiň maglumatlaryna görä, ekologiki çäre Aşgabat şäher häkimliginiň we jemgyýetçilik guramalarynyň başlangyçlary esasynda geçirilýär.

Awto...

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty bilen Çabahar portunyň arasynda hyzmatdaşlyk boýunça göni gepleşikler guralar
02.04.2022
Türkmenbaşy Halkara deňiz porty bilen Çabahar portunyň arasynda hyzmatdaşlyk boýunça göni gepleşikler guralar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň Prezidenti Ram Nath Kowind bilen 2-nji aprelde ýokary derejede geçirilen duşuşygynda Çabahar porty bilen Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň arasynda hyzmatdaşlyk boýunça göni gepleşikleri guramagy teklip etdi diýip, «TDH» Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

«Ulag — ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň strategik ugry. Biz Türkmenistanyň çäginden, şol sanda biziň ýurdumyzyň Hazar deňzinde bar bolan infrastrukturalaryny ulanmak arkaly Hindi...

Türkmenbaşyda ulag we kommunikasiýalar toplumynyň işgärleri üçin ýaşaýyş jaýlary gurlar
01.04.2022
Türkmenbaşyda ulag we kommunikasiýalar toplumynyň işgärleri üçin ýaşaýyş jaýlary gurlar

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde ýokary amatlykly 4 gatly ýaşaýyş jaýlary gurlar. Bu barada Hökümet agzalarynyň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory Mämmethan Çakyýew Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa hasabat berdi diýip, türkmen telewideniýesiniň «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Ýokary amatlykly ýaşaýyş jaýlary ulag we kommunikasiýalar toplumynyň işgärleriniň maşgalalarynyň 300-sine niýetlenýär diýi...

Türkmen tarapynyň düzümi tassyklandy
31.03.2022
Türkmen tarapynyň düzümi tassyklandy

Ulag, üstaşyr we logistika meseleleri boýunça türkmen-azerbaýjan Bilelikdäki Komissiýasynyň türkmen tarapynyň düzümi tassyklandy. Bu hakynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisinde degişli karara gol çekdi diýip türkmen telewideniýesiniň «Watan» habarlar gepleşigi maglumat berýär.

Resminama gol çekip, döwlet Baştutany bu Komissiýanyň esasy ulag we logistika taslamalaryny durmuşa geçirmekde, iki ýurduň üstaşyr we eksport mümkinçiliklerini artdyrmakda, ...

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
29.03.2022
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

28-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleri gatnaşdylar. Iş maslahatynyň dowamynda paýtagtymyzy we sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň, möwsümleýin oba hojalyk işlerini geçirmegiň wajyp meselelerine garaldy. Häkimler Oba milli maksatnamasyna, şeýle hem ýurdumyzy 2019 - 2025-nji ýyllarda durmuş-...

Türkmenistanyň Prezidenti Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidentine ikitaraplaýyn diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutlag iberdi
27.03.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidentine ikitaraplaýyn diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutlag iberdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Andres Manuel Lopes Obradora we ýurduň ähli halkyna ikitaralaýyn diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi «TDH» habar berýär.

Döwlet Baştutany öz gutlagynda ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljekde bilelikdäki tagallalaryň netijesinde halklarymyzyň bähbidine mundan be...

Türkmenistanda täze Hökümet düzüldi
26.03.2022
Türkmenistanda täze Hökümet düzüldi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Hökümetiň täze düzümini tassyklady.

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda, ýurduň täze saýlanan Prezidenti kasam kabul edensoň, ozalky Hökümet öz ygtyýarlyklaryny tabşyrýar. Milletiň Lideri oňyn iş tejribesini nazarda tutup, olaryň eýeleýän wezipesini gaýtadan dikeltdi.

Mundan başga-da, maliýe we ykdysadyýet boýunça ýokary wezipelerde baý tejribesi boln Muhammetguly Muhammedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň bu ulgam boý

Türkmenistanyň Prezidenti içeri işler edaralarynyň işgärleri üçin gurlan täze ýaşaýyş toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
25.03.2022
Türkmenistanyň Prezidenti içeri işler edaralarynyň işgärleri üçin gurlan täze ýaşaýyş toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumyndaky Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky ýaşaýyş jaý toplumynyň nobatdaky tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Bu ýerde aýdym-sazly dabaralar ýaýbaňlandyrylyp, baýramçylyk äheňinde bezelen ak öýler dikildi. Milletiň Lideri medeni çykyşlar üçin niýetlenen merkezi sahnanyň ýanynda saklandy we IIM-niň harby gullukçylaryndan düzülen aýdym-saz toparlarynyň çyky...

Türkmenistanyň Prezidenti Pakistanyň Liderlerine gutlag iberdi
23.03.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Pakistanyň Liderlerine gutlag iberdi

Her ýylyň 23-nji martynda Pakistanda Respublikanyň güni dabaraly ýagdaýda bellenilýär. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bu şanly sene mynasybetli Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwa, döwletiň Premýer-ministri Imran Hana, şeýle hem ýurduň doganlyk halkyna mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Bu barada «Türkmenistan» we «Нейтральный Туркменистан» gazetleri habar berýär.

Türkmenistan bilen Pakistan Yslam Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklar deňhuku...

Hormatly Prezidentimiz türkmen halkyna Milli bahar baýramy mynasybetli Gutlagyny beýan etdi
21.03.2022
Hormatly Prezidentimiz türkmen halkyna Milli bahar baýramy mynasybetli Gutlagyny beýan etdi

Milli bahar baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow watandaşlarymyza Gutlag iberdi. Milletiň Lideriniň bu Gutlagy 20-nji martda «Watan» habarlar gepleşiginde okaldy.

Döwlet Baştutanynyň Gutlagy:

«Bagtyýar halkym!

Gadyrly watandaşlar!

Sizi «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda rysgal-berekede, toý-baýrama beslenip gelen Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn! ― diýen sözler bilen başlaýar. Şeýle hem milletiň Lideri: «Si...

Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti wezipä girişdi
19.03.2022
Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti wezipä girişdi

Şu gün, 19-njy martda Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň kasam kabul edip, wezipä girişdi. Şu mynasybetli Aşgabatdaky Ruhyýet köşgünde geçirilen dabara Hökümet agzalary, Howpsuzlyk geňeşiniň wekilleri, döwlet edaralarynyň ýolbaşçylary, diplomatlar we žurnalistler gatnaşdylar diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron gazeti habar berýär.

Ruhyýet köşgüniň zalynda Türkmenistanyň Döwlet baýdagy, Türkmenistanyň Prezidentiniň maksatnamasy, Türkmenistanyň konstitusiýasy we G...

Türkmenistanyň saýlanan Prezidentini daşary ýurtlaryň Liderleri gutlaýar
18.03.2022
Türkmenistanyň saýlanan Prezidentini daşary ýurtlaryň Liderleri gutlaýar

Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowyň adyna dünýä döwletleriniň Prezidentlerinden, premýer-ministrlerinden we iri halkara guramalaryň ýolbaşçylaryndan Gutlag hatlary gelýär.

«Türkmenistan: Altyn asyr» saýtynyň habar berşi ýaly Serdar Berdimuhamedowyň adyna Prezident saýlawlarynda gazanan ýeňşi mynasybetli Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putinden, Bahreýniň Patyşasy Hamad bin Isa Al-Halifden, Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-premýeri we Pr...

«Onlaýn taksi» mobil goşundysyna dil saýlamak mümkinçiligi girizildi
17.03.2022
«Onlaýn taksi» mobil goşundysyna dil saýlamak mümkinçiligi girizildi

«Onlaýn taksi» mobil goşundysynyň işläp düzüjileri onuň Android ulgamy üçin niýetlenen görnüşine käbir täzelenmeleri girizdiler. Indi bu goşundy 19 dilde, şol sanda türkmen, rus we iňlis dillerinde hyzmat edýär.

Şeýle hem goşundyny ulanmak has amatly görnüşe getirildi we ýönekeýleşdirildi. Bölümden bölüme geçmek hem indi öňküsinden ep-esli aňsat.

Goşundynyň iOS görnüşine hem täzelenmeleri girizmek meýilleşdirilýär.

Taksileri 0655 gysga belgä jaň edip hem sargyt edip bolýandygyny ýatladý

Serdar Berdimuhamedow sesleriň 72 % gowragyny alyp, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanyldy
15.03.2022
Serdar Berdimuhamedow sesleriň 72 % gowragyny alyp, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanyldy

Wise-premýer Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň täze Prezidenti wezipesine saýlanyldy. Bu barada şu gün Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky merkezi topar habar berdi.

«Merkezi saýlaw toparynyň 2022-nji 14-nji martynda geçirilen jemleýji mejlisinde kabul eden karary esasynda we Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 76-njy maddasyna laýyklykda, saýlawlarda ses bermäge gatnaşan saýlawçylaryň sesleriniň 72,97 göterimini alan dalaşgär Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň B...

Türkmenistanyň täze Prezidenti ýakyn günlerde yglan ediler
14.03.2022
Türkmenistanyň täze Prezidenti ýakyn günlerde yglan ediler

Milli kanunçylyga laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň 12-nji martda geçirilen saýlawlarynyň gutarnykly netijeleri ýakyn wagtda yglan ediler. Bu barada «Watan» habarlar gepleşigi Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisine salgylanyp habar berdi.

Toparyň başlygy Gulmyrat Myradow häzirki günlerde berlen sesleri sanamak işiniň dowam edýändigini habar berdi.

Ozal hem habar berşimiz ýaly, möhüm syýasy çärä 3 435 950 saýlawçynyň 97,12 göterimi gat...

Türkmenistanda Prezident saýlawlary başlandy
12.03.2022
Türkmenistanda Prezident saýlawlary başlandy

Şu gün Türkmenistanda irden sagat 7:00-den başlap, möhletinden öňki Prezident saýlawlaryna ses berlişik başlanyp, ýurduň çägindäki ähli saýlaw uçastoklary saýlawçylary kabul edip başlady.

Türkmenistanda jemi 2577 saýlaw uçastogy döredildi. Raýatlaryň howpsuzlygy üçin saýlaw uçastoklarynyň ählisinde arassaçylyk we öňüni alyş çäreleri berjaý edildi, 300-den gowrak ýer «akylly» zyýansyzlandyryş enjamlary bilen enjamlaşdyryldy.

Şu gün geçirilýän Prezident saýlawlarynda 18 ýaşyny dolduryp, saýl...

Türkmenistanyň Prezidenti zenanlary 8 mart bilen gutlady
08.03.2022
Türkmenistanyň Prezidenti zenanlary 8 mart bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow her ýylyň 8-nji martynda uludan bellenilýän Halkara zenanlar güni bilen ýurduň gelin-gyzlaryna gutlag hatyny iberdi. Baýramçylyk gutlagy milli metbugatda çap edildi.

Gutlagda şeýle setirler bar:

Eziz eneler!

Mähriban gelin-gyzlar!

Sizi bahar paslynyň älem-jahany joşduryp, Zemine bereket, göwünlere şatlyk, mähir-söýgi, ylham paýlaýan nurana günlerinde dabaraly bellenilýän Halkara zenanlar güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bu ajaýy...

Türkmenistanda demirýol infrastrukturalary kämilleşdirilýär
07.03.2022
Türkmenistanda demirýol infrastrukturalary kämilleşdirilýär

«Türkmendemirýollary» agentliginiň amala aşyrýan esasy maýa goýum taslamalary şu ýyl demir ýollaryň durkuny täzelemäge we döwrebaplaşdyrmaga gönükdiriler ― diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» habar berýär.

Gurluşygyň potratçysy «Demirýollary» AGPJ agentligiň tabşyrygy boýunça Balkan welaýatynyň Bereket etrabynda, demir ýoluň 4975-nji kilometrinde, 112-nji geçelge bilen Uzynsuw stansiýasynyň aralygynda täze köpri gurýar. Döwrebap ýol desgasy 120 ýyldan gowrak wagt bäri ulanylyp gelýän demir köpr...

Awtobus sürüjileri işe çagyrýarys
21.02.2022
Awtobus sürüjileri işe çagyrýarys

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy awtobuslarda sürüji bolup işlemäge isleg bildirýän “D” sürüjilik derejesi bar bolan raýatlary aşakdaky günlerde söhbetdeşlige kabul edýär:

Duşenbe ,sişenbe, çarşenbe, penşenbe, anna günleri 9:00-dan 17:00-a çenli

Bellik: 13:00-dan 14:00-a çenli arakesme 

  • Habarlaşmak üçin telefon belgiler: 55-38-32; 55-38-50; 44-33-52; 44-33-59.    
  • Salgysy: Aşgabat şäheri, A.Nyýazow şaýoly, 424-nji jaýy.
Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy
19.02.2022
Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň karary bilen, Türkmenistanyň Prezidenti, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy.

«Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Mejlisiň kararynda laýyklykda, türkmen Lideri bu nyşana Türkmenistanyň dünýädäki halkara abraýyny has-da belende götermekde goşan uly şahsy goşandy, ýurduň diplomatik gullugynyň işini kämilleşdirmek boýunça döwlet işin...

12-nji martda Türkmenistanyň Prezidentiniň nobatdan daşary saýlawlary geçiriler
14.02.2022
12-nji martda Türkmenistanyň Prezidentiniň nobatdan daşary saýlawlary geçiriler

Türkmenistanda 2022-nji ýylyň 12-nji martynda, şenbe güni Prezident saýlawlary geçiriler. Saýlawlaryň Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 86-njy maddasyna laýyklykda geçiriljekdigi barada Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň kabul eden kararynda bellenilýär. Bu barada TDH habar berýär.

Döwlet Baştutany Halk Maslahatynyň 11-nji fewralda geçirilen nobatdan daşary mejlisinde Türkmenistanyň Prezidentiniň ýokary we örän jogapkärli wezipesinde in...

«Ulag Ýük Hyzmatlary» saýty halkara ýük daşamalaryny guramagyň amatly hyzmatlaryny hödürleýär
11.02.2022
«Ulag Ýük Hyzmatlary» saýty halkara ýük daşamalaryny guramagyň amatly hyzmatlaryny hödürleýär

Täze «Ulag Ýük Hyzmatlary» onlaýn hyzmatlar saýty ýük daşamalaryny has ýeňil usulda guramak işlerini hödürleýär. Bu saýt arkaly ýük gatnawlaryny amala aşyrmakda ýerine ýetirijileri we sargyt edijileri gözlemekden başlap, ýükleriň howpsuzlygynyň kepillendirilişine we saklanyşyna çenli ähli amallary ýeňil ýola goýmak bolýar.

Bu ulgama hasaba durmak bilen kärhanalar we telekeçiler köp sanly ygtybarly daşaýjylar bilen hyzmatdaşlyk edip bilerler. Şunuň bilen birlikde hem bu ulgamda ýükleri dürli h...

Halk maslahaty mynasybetli paýtagtyň jemgyýetçilik awtobuslary ýörite hatlar bilen bezeldi
08.02.2022
Halk maslahaty mynasybetli paýtagtyň jemgyýetçilik awtobuslary ýörite hatlar bilen bezeldi

11-nji fewralda Aşgabatda geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi mynasybetli «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň şäheriçi jemgyýetçilik awtobuslaryna ýetip gelýän Halk maslahatyny mahabatlandyrýan ýazgylar ýazyldy.

Awtobuslara ýazylan «Halk Maslahaty — halkyň bähbidine», «Il bagtyýar — ýurt berkarar», «Ýaşasyn parahat durmuş» ýaly ýazgylar ak ulaglara özboluşly bezeg berip, ýetip gelen Halk maslahaty barada habardar edýär.

Aşgabadyň jemgyýetçilik...

Türkmenistanyň Prezidenti Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak boýunça döwlet agentliginiň başlygyny belledi
07.02.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak boýunça döwlet agentliginiň başlygyny belledi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Permanyna laýyklykda Serdargeldi Gurbangeldiýewiç Ýolamanow Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň başlygy wezipesine bellenilip, ol Aşgabat şäheriniň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Belläp geçsek, mundan dört gün ozal Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligini dö

Türkmenistanda ýollaryň gurluşygy bilen täze bölüm meşgullanar
05.02.2022
Türkmenistanda ýollaryň gurluşygy bilen täze bölüm meşgullanar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 3-nji fewralda sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatynyň dowamynda Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligini döretmek hakyndaky Permana gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berilýär.

Döwlet Baştutany täze gol çeken Resminamasyna laýyklykda Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligini döretmek, Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi...

Awtobuslary fiziki şahslar, döwlet hem-de hususy kärhanalar indi onlaýn görnüşde sargyt edip bilerler
04.02.2022
Awtobuslary fiziki şahslar, döwlet hem-de hususy kärhanalar indi onlaýn görnüşde sargyt edip bilerler

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy fiziki şahslara, şeýle-de hususy kärhanalara we döwlet edaralaryna awtobuslary onlaýn görnüşde sargyt etmek hyzmatyny hödürleýär. Sargydy şu ýerden ýerine ýetirip bilersiňiz.

Awtobusy gezelençler, iş ýygnaklaryny we maslahatlary guramak, şeýle hem işgärleri iş ýerlerine we öýlerine daşamak üçin sargyt edip bilersiňiz.

Hyzmatlaryň tölegi:

  • Fiziki şahslar we hususy kärhanalar üçin — bir sagadyna 130 manat;
  • Döwle...
Türkmenistanda awtomobil mekdepleri üçin elektron gollanmany taýýarlamak üçin bäsleşik yglan edildi
03.02.2022
Türkmenistanda awtomobil mekdepleri üçin elektron gollanmany taýýarlamak üçin bäsleşik yglan edildi

Awtomobil mekdepleriniň birleşigi, elektron okuw gollanmalary taýýarlamak işini kämilleşdirmek we okuw prosesine ornaşdyrmak maksady bilen üç ölçegli animasiýa täsirli wideokontentli, elektron okuw-usuly gollanmanyň taslamasyny işläp taýýarlamak boýunça bäsleşik yglan edýär.

Teklipler Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 424-nji jaýynda 2022-nji ýylyň 8-nji fewralynda sagat 16:00-a çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler...

«Onlaýn taksi» — Aşgabatda taksi sargyt etmegiň täze hyzmaty
02.02.2022
«Onlaýn taksi» — Aşgabatda taksi sargyt etmegiň täze hyzmaty

Aşgabatda taksi sargyt etmegiň täze hyzmaty bolan «Onlaýn taksi» ykjam goşundysy işe girizildi. Bu hyzmaty «Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti ýola goýdy.

Ulanmak üçin ýönekeý hem-de düşnükli bolan ykjam goşundy arkaly taksini tiz sargyt edip bolýar. Şeýle-de «Onlaýn taksi» goşundysyny Google Play-dan tölegsiz ýükläp alyp bolýar.

Programmadan taksi sargyt eden mahalyňyz barmaly ýeriňiziň takyk salgysyny girizmelidir. Onda GPS ulgamy arkaly telefonuňyzyň ýerleşýän ýer...

“Duralga” ykjam goşundysy şäheriçi awtobuslaryň hereketi barada maglumat berer
02.02.2022
“Duralga” ykjam goşundysy şäheriçi awtobuslaryň hereketi barada maglumat berer

“Türkmenawtoulaglary” agentligi Aşgabat ýolagçy awtoulag kärhanasy bilen bilelikde Aşgabadyň ýaşaýjylaryna paýtagtyň jemgyýetçilik ulaglarynyň hereketi we ähli awtobus duralgalarynyň ýerleşýän ýeri barada maglumat almak üçin döredilen täze “Duralga” ykjam goşundysyny hödürleýär. Ykjam goşundy häzirki wagtda Android operasion ulgamyna ýükläp almak üçin elýeterdir.

“Duralga” programmasy GPS tehnologiýasy arkaly şäheriçi jemgyýetçilik awtobuslarynyň hereketini onlaýn yzarlaýar, şonuň netijesinde...

Türkmenistanyň Prezidenti awtobus ugurlarynyň açylmagynyň, üýtgedilmeginiň we ýapylmagynyň tertibi barada karara gol çekdi
28.01.2022
Türkmenistanyň Prezidenti awtobus ugurlarynyň açylmagynyň, üýtgedilmeginiň we ýapylmagynyň tertibi barada karara gol çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 28-nji ýanwarda sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatynyň dowamynda Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň ýa­nyn­da­ky Ulag we kom­mu­ni­ka­si­ýa­lar agent­li­gi­niň Baş di­rek­to­ry M.Ça­ky­ýew döw­let Baş­tu­ta­ny­ň tab­şy­ry­gy­na la­ýyk­lyk­da, Bal­kan we­la­ýa­ty­na bo­lan iş sa­pa­ry­nyň jem­le­ri ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

Iş sa­pa­ry­nyň do­wa­myn­da Ser­het­ýa­ka de­mir ýol men­zi­lin­de hem-de onuň çäk­le­rin­dä­ki de­giş­li gul­luk­lar­

Harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylary Döwlet Baştutanymyzdan gutlag kabul etdiler
27.01.2022
Harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylary Döwlet Baştutanymyzdan gutlag kabul etdiler

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylaryny her ýylyň 27-nji ýanwarynda Türkmenistanda bellenilýän Watan goragçylarynyň güni bilen gutlady. Gutlagda şeýle setirler bar:

Hormatly Watan goragçylary!

Sizi «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ilkinji günlerinde bellenilýän Watan goragçylarynyň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bu baýram eziz Watanymyzyň mukaddes Ga...

Türkmenistan bilen Täjigistany göni demir ýol gatnawy birikdirer
25.01.2022
Türkmenistan bilen Täjigistany göni demir ýol gatnawy birikdirer

Täjigistanyň Wekiller palatasy duşenbe güni Türkmenistan bilen demirýol ulagy pudagyndaky hyzmatdaşlyk baradaky şertnamany tassyklady. Bu barada Täjigistanyň mejlisiniň resmi web saýty habar berdi.

Bu şertnama Aşgabatda geçirilen ýokary derejeli gepleşiklerden soň 2021-nji ýylyň 4-nji awgustynda gol çekildi.

Bu resminama Türkmenistan bilen Täjigistanyň arasynda göni halkara demirýol gatnawyny kadalaşdyrýar we bu gatnawda bitewi kada-kanunlary kesgitleýär. Gürrüň iki ýurduň arasynda Türkmen...

Türkmenistanda awtoulaglaryň tehniki ýagdaýynyň anyklaýyş we hasaba alyş toparynyň edara binalary ulanmaga berildi
24.01.2022
Türkmenistanda awtoulaglaryň tehniki ýagdaýynyň anyklaýyş we hasaba alyş toparynyň edara binalary ulanmaga berildi

Türkmenistanda her ýylyň 27-nji ýanwarynda bellenilýän Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, Türkmenistanyň içeri işler edaralarynyň maddy-enjamlaýyn binýady berkidilip, Ahal welaýatynyň Gökdepe, Bäherden, Tejen, Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç, Lebap welaýatynyň Kerki, Mary welaýatynyň Baýramaly etraplarynyň we Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň polisiýa bölümleriniň ýanynda Awtoulaglaryň tehniki ýagdaýynyň anyklaýyş we hasaba a...

Türkmen raýatlaryna jemgyýetçilik ulaglarda ýokanç kesellerden goranmak barada maslahat berilýär
19.01.2022
Türkmen raýatlaryna jemgyýetçilik ulaglarda ýokanç kesellerden goranmak barada maslahat berilýär

Türkmen raýatlarynyň jemgyýetçilik ulaglarynda ýokanç kesellerden nähili ýagdaýda goranyp biljekdigi barada maslahatlar berilýär. Bu barada «Нейтральный Туркменистан» gazetinde beýan edilýär.

Häzirki wagtda jemgyýetçilik saglyk çäklendirmeleriniň dowam edýändigi sebäpli, kesgitli bellenen 2 metr aralygy saklamaga we şahsy saglyk enjamlaryny ýanyňyzda götermäge çalyşmaly.

Raýatlara mümkin boldugyndan öýlerine barýan ýoluň bir bölegi boýunça ýöremek, aýratyn-da taksi sargyt etmegiň ýa-da git...

Türkmenistan Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň halkara şertnamalaryna goşular
18.01.2022
Türkmenistan Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň halkara şertnamalaryna goşular

Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň Halkara üstaşyr demir ýol nyrhlary hem-de Ýeke-täk üstaşyr nyrhlary boýunça halkara şertnamalaryna Türkmenistanyň goşulmagy boýunça geçirilýän işler barada 14-nji ýanwarda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berildi.

Degişli şertnamalara goşulmak Türkmenistana Hytaý we Ýewropa ugurlary boýunça üstaşyr gatnawlar babatda bitewi nyrhlary ylalaşmak üçin amatly esasy işläp taýýarlamaga mümkinçilik berer.

Ministrler Kabi...

Türkmenistanda täze ekologiýa taýdan arassa benziniň önümçiligi başlandy
11.01.2022
Türkmenistanda täze ekologiýa taýdan arassa benziniň önümçiligi başlandy

Nebit we gaz öndürýän ýurtlaryň nebit-himiýa önümçiligini döretmek arkaly öz ykdysadyýetlerini diwersifikasiýa etmegi bütin dünýäde giň gerim bilen ýaýbaňlanýan işdir. Bu barada “Türkmenistan: Altyn asyr” internet neşiri habar berýär.

Diňe soňky ýyllarda «Marykarbamid», «Garabogazkarbamid» täze önümçilik toplumlarynyň, Gyýanly polimer zawodynyň we Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyň gurluşygy ýaly uly göwrümli taslamalar durmuşa geçirildi. Uglewodorod çig malyny gaýtadan ymykly işleýän bu...

BILDIRIŞ!
11.01.2022
BILDIRIŞ!

Guramaçylyk-hukuk we eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ýuridiki şahslar hem-de bellenen tertipde hususy telekeçi hökmünde bellige alnan, ýuridiki şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslara umumylykda peýdalanylýan awtobus arkaly ýolagçylary gatnatmak boýunça işiň görnüşleriniň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan ygtyýarlylandyrylýandygy barada habar berýäris.

Munuň üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýany...

Fewral aýynda Halk Maslahatynyň adatdan daşary ýygnagy geçiriler
08.01.2022
Fewral aýynda Halk Maslahatynyň adatdan daşary ýygnagy geçiriler

7-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň 2022-nji ýyldaky ilkinji mejlisini geçirdi. Onuň barşynda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada "Turkmen portal" Watan habarlar gepleşigine salgylanyp ýazýar.

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny gazanandan soňky 30 ýylyň dowamynda ýeten sepgitleri, gazanan üstünlikleri barada çykyş etdi. Türkmen Lideri öz çykyşynda döwleti we onuň institut...

Türkmenistanyň baş arçasy GDA ýurtlarynyň arasynda iň beýik arça boldy
03.01.2022
Türkmenistanyň baş arçasy GDA ýurtlarynyň arasynda iň beýik arça boldy

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy (GDA) ýurtlarynyň şäherlerinde iň beýik Täze ýyl arçasynyň beýikligi 38,5 metr kesgitlenildi.

Sputnigiň habar bermegine görä, GDA-nyň iň beýik Täze ýyl arçasy Aşgabatdaky Älem medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada oturdyldy. Türkmenistanyň Täze ýyl arçasy, müňlerçe ýalpyldawuk şar we oýnawaç, hrustal gar tozgalary, çyralar, monjuklar, galaýylar, LED güller bilen «2022» belgili sekizburç ýyldyz bilen bezelen.

Ermenistanda oturdylan Täze ýyl arçasy i...

Türkmenistanda Alabaý güni indi oktýabr aýynyň soňky ýekşenbesinde belleniler
28.12.2021
Türkmenistanda Alabaý güni indi oktýabr aýynyň soňky ýekşenbesinde belleniler

Türkmen alabaýynyň dünýädäki şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak we milli itşynaslygy ösdürmek hem-de kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Permana gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Türkmen alabaýynyň baýramyny her ýylyň oktýabr aýynyň soňky ýekşenbesinde belläp geçmeli.

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi Halkara «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasy bilen bilelikde Türkmen alabaýynyň baýramynyň ýokary derejede hem-de guramaçylykly bellenip ...

Türkmenistanyň Prezidenti Täze ýyl baýramy mynasybetli anyk görkezmeler berdi
25.12.2021
Türkmenistanyň Prezidenti Täze ýyl baýramy mynasybetli anyk görkezmeler berdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hökümetiň agzalaryna ýüzlenip, Täze ýyl baýramy mynasybetli goşmaça durmuş çärelerini guramak boýunça anyk görkezmeleri berdi.

Bu barada “Türkmenistan: Altyn asyr” internet neşiri habar berýär.

Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisinde döwlet Baştutanymyz Wise-premýer Ç.Gylyjowa 25-nji dekabrdan başlap, geljek ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli bazarlarda we dükanlarda senagat hem-de azyk harytlarynyň baýramçylyk satuwyny gu...

Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň bazarlaryndaky bahalar bilen tanyşdy
20.12.2021
Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň bazarlaryndaky bahalar bilen tanyşdy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Ministrler Kabinetiniň 17-nji dekabrda geçiren mejlisinde beren tabşyrygyna laýyklykda, wise-premýer Serdar Berdimuhamedowyň welaýatlar boýunça iş sapary başlandy.

“Türkmenportal-yň” habar berşi ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti wise-premýer S.Berdimuhamedowa ýakyn wagtda welaýatlarda bolup, Oba milli maksatnamasynyň, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek, beýleki döwletlere iberilýän önümleriň möçberlerini artdyrmak barada...

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlary Halkara Bitaraplyk güni bilen gutlady
12.12.2021
Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlary Halkara Bitaraplyk güni bilen gutlady

Şu gün Türkmenistanda Halkara Bitaraplyk güni bellenilýär. Bu sene mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny gutlady. Gutlagda şeýle diýilýär:

«Mähriban halkym!

Eziz watandaşlar!

Sizi Halkara Bitaraplyk güni hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakyndaky Kararnamasynyň kabul edilmeginiň 26 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bitaraplyk dünýäniň abadançylygyna, döwletleriň we halklaryň arasynda parahatçylygyň,...

Türkmenistanyň Prezidenti Gyrgyzystanyň baştutanynyň 53 ýaşyny gutlady
06.12.2021
Türkmenistanyň Prezidenti Gyrgyzystanyň baştutanynyň 53 ýaşyny gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žapaparowa doglan güni mynasybetli gutlag hatyny iberdi. Türkmen Lideri gutlagynda 53 ýaşyny doldurýan gyrgyz kärdeşine jan saglyk, uzak ömür, bagtyýar durmuş, şeýle hem hökümetiň jogapkärli işlerinde uly üstünlikler arzuw etdi. Bu barada Gyrgyzystanyň Baştutanynyň Metbugat gullugy habar berýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň hatynda Prezident Sadyr Žaparowyň paýhasly ýolbaşçylygynda Gyrgyzystanyň ösüş ý

XV YHG Sammiti Garagum myhmanhanasynyň iş merkezinde geçirildi
28.11.2021
XV YHG Sammiti Garagum myhmanhanasynyň iş merkezinde geçirildi

28-nji noýabrda - Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (YHG) döredilen gününde, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Aşgabatda YHG-nyň agza-döwletleriniň ýolbaşçylarynyň 15-nji Sammiti geçirildi.

Mälim bolşy ýaly, 2021-nji ýylda Türkmenistan Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynda ýolbaşçylyk edýär. Döwletimiz tarapyndan bu gurama başlyklyk şu ýylyň 4-nji martynda Türkiýede onlaýn görnüşde geçen YHG-nyň ýolbaşçylarynyň 14-nji sammitiniň barşynda kabul edildi.

Nobatd...

Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň Ykdysadyýet ministrini kabul etdi
26.11.2021
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň Ykdysadyýet ministrini kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarowy kabul etdi. Bu barada “Türkmenistan: Altyn asyr” internet neşiri habar berýär.

Myhman döwlet Baştutanymyza wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, ösüş we rowaçlyk ýoly bilen ynamly öňe barýan, halkara giňişlikde uly abraýa eýe bolan Türkmenistanyň häzirki döwürde gazanýan üstünliklerine ýokary baha berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuha...

Balkanabat we Gumdag şäherleri täze awtobus ugry bilen birleşdiriler
25.11.2021
Balkanabat we Gumdag şäherleri täze awtobus ugry bilen birleşdiriler

Bu ýyl Balkanabat we Gumdag şäherlerini birleşdirýän 8-nji awtobus ýoly açyldy. “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetiniň habaryna görä, ýolagçylaryň isleglerini göz öňünde tutup, Hyundai markasynyň iki sany uly awtobusy her gün şäherleriň arasynda hereket edýär.

Täze ugur Aşgabat şäherinde ýerleşýän baş edaradan Balkanabat ýolagçy parkyna 17 sany Hyundai markaly awtobuslaryň gelmegi bilen açyldy.

Balkanabat ýolagçy awtoulag parkyndan Serdar we Bereket şäherlerine hem ýolagçylaryň gatnawy üçin i...

2022-nji ýyl  Türkmenistanda «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip atlandyrylar
25.11.2021
2022-nji ýyl Türkmenistanda «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip atlandyrylar

Şu gün – 25-nji noýabrda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň, Mejlisiniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri çykyş etdiler. Bu barada “Türkmenistan: Altyn asyr” internet neşiri habar berýär.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň başlygy Akjemal Durdyýewa mejlisde çykyş etmek bilen, 2022-nji ýyly mynasyp atlandyrmak, bu barada döwlet Baştutanynyň beren tabşyryklar...

Türkmenistanyň «Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda» Kanunyna üýtgeşmeler girizildi
24.11.2021
Türkmenistanyň «Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda» Kanunyna üýtgeşmeler girizildi

I. 2013-nji ýylyň 2-nji martyndaky «Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № 1, 5-nji madda; 2019 ý. № 2, 33-nji madda) şu üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmeli:

1) 1-nji maddanyň 11-nji bendini şu görnüşde beýan etmeli:

«11) go­rag ýol des­ga­la­ry — agaç ekmegiň düzüm bölekleri, sile garşy we gardan goraýan desgalar, haýatlar, ses goragly we şemal goragly gurluşlar, şeýle hem çäge süýşmesinden goramak üçin niýetleni...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kaşaň «Garagum» myhmanhanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
19.11.2021
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kaşaň «Garagum» myhmanhanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow köpugurly işewür merkezli kaşaň «Garagum» oteliniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Bu desga türkmen paýtagtynyň ýene-de bir ajaýyp ýerleriniň birine öwrüldi. Bu barada “Türkmenistan: Altyn asyr” internet neşiri habar berýär.

Döwlet Baştutanymyzyň başyny başlan täzeçil strategiýasynyň durmuşa geçirilmegi netijesinde ak mermerli Aşgabat okgunly ösýän hem-de ýäşamak üçin has oňaýly döwrebap şäheriň köpugurly nusgasyny özünde jemleýär. Her ýyl p...

Neşirýat gullugy 2022-nji ýyldan başlap çap edilen neşirleriň elektron görnüşlerini ulanmak üçin töleg girizer
15.11.2021
Neşirýat gullugy 2022-nji ýyldan başlap çap edilen neşirleriň elektron görnüşlerini ulanmak üçin töleg girizer

Türkmen döwlet neşirýat gullugy 2022-nji ýyldan başlap çap edilen neşirleriň elektron görnüşlerini ulanmak üçin töleg alar. 

Degişli bildiriş edaranyň resmi web sahypasynda ýerleşdirildi.

Ýadyňyzda bolsa, 2019-njy ýylyň başynda ýurduň Döwlet neşirýat gullugy Türkmenistanyň döwlet gazetleriniň we žurnallarynyň iň soňky sanyny PDF görnüşinde göçürip alyp boljak web sahypasyny açdy. 

Häzirki wagtda Türkmenistanda neşir edillýän 23 gazet we 7 elektron žurnaly internet sahypada mugt okalýar....

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň üçünji mejlisi geçirildi
13.11.2021
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň üçünji mejlisi geçirildi

Düýn Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň üçünji mejlisi geçirildi. Onda 30-njy oktýabrda geçirilen Milli Geňeşiň Mejlisiniň 15-nji maslahatynyň barşynda kabul edilen kanunlara garaldy. Şol kadalaşdyryjy hukuk namalary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuş ugurly syýasatynyň hem-de ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça toplumlaýyn maksatnamanyň esasy ugurlaryna laýyklykda işlenip taýýarlanyldy. Onuň işine gatnaşmaga köp...

Türkmenistanda 1,250 million tonna
12.11.2021
Türkmenistanda 1,250 million tonna "ak altyn" ýygyldy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň häkimlerinden ýurdumyzyň daýhanlarynyň pagta taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri hakyndaky hasabatlary kabul etdi.

Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramynyň giňden bellenilen ýylynda pagtaçy kärendeçileriň, mehanizatorlaryň bilelikdäki tagallasy esasynda “ak altynyň” 1 million 250 müň tonnadan gowragy Watan harmanyna tabşyryldy. Şertnamalaýyn...

Türkmenistanyň Prezidenti halkara  gatnawlar üçin ýygymlary kesgitlemek baradaky Karara gol çekdi
11.11.2021
Türkmenistanyň Prezidenti halkara gatnawlar üçin ýygymlary kesgitlemek baradaky Karara gol çekdi

Ýurdumyzda daşary ýurt döwletleriniň ýük awtoulag tirkegleri we ýarym tirkegleri bilen ýük daşamagy düzgünleşdirmek hem-de ulag ulgamynyň halkara gatnawlarda bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Halkara ulag we üstaşyr geçelgesini döretmek hakynda Eýran Yslam Respublikasynyň, Oman Soltanlygynyň, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Hökümetleriniň arasyndaky Ylalaşyga (Aşgabat ylalaşygyna) hem-de Üstaşyr we...

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow
10.11.2021
Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow "Türkmentel-2021" gatnaşyjylaryna gutlag sözi bilen ýüzlendi

Hormatly aragatnaşyk pudagynyň işgärleri!

Gadyrly myhmanlar!

Sizi öňdebaryjy tehnologiýalary we innowasion işläp taýýarlamalary durmuşa işjeň ornaşdyrmakda, telekommunikasiýa ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda, ata Watanymyzy mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürmekde möhüm ähmiýeti bolan telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel — 2021» atly XIV halkara onlaýn maslahatynyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden g...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow giň gerimli bag ekmek kampaniýasyna badalga berdi
07.11.2021
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow giň gerimli bag ekmek kampaniýasyna badalga berdi

6-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýurdumyzyň şäherleriniň we obalarynyň daş-töweregini bagy-bossanlyga öwürmegiň giň gerimli nobatdaky tapgyryna badalga berildi. Bu ägirt uly maksatnamany amala aşyrmaga halkymyz işjeň gatnaşýar. Döwlet Baştutanymyz adamlaryň oňaýly ýaşamagynyň we dynç almagynyň amatly mümkinçiliklerini döretmegiň möhüm şerti hökmünde bu asylly işe aýratyn üns berýär. Bu barada “Türkmenistan: Altyn asyr” internet neşiri habar berýär.

...
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi döwlet eýeçiligindäki obýektleri satmak boýunça auksion söwdasyny guraýar
05.11.2021
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi döwlet eýeçiligindäki obýektleri satmak boýunça auksion söwdasyny guraýar

26-njy noýabrda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň binasynda sagat 10:00-da döwlet eýeçiligindäki obýektleriň 20-sini satmak boýunça auksion guralar. Bu barada «Нейтральный Туркменистан» gazetinde habar berilýär. 

Auksionda Söwda we daşary ykdysady gatnaşyklary ministrligine, «Türkmenbaşy» paýdarlar-täjirçilik bankyna, Oba hojalygy we daşky gurşawy goramak ministrligine, «Türkmengaz» döwlet konsernine, Türkmenistanyň Suw hojalygy komitetine, «Türkmenawtoulaglary» agentligi, «

03.11.2021
"Iran Khodro" Türkmenistana ýolagçy awtoulaglaryny we söwda ulaglaryny eksport etmäge taýýardygyny mälim etdi
Eýranyň iň iri awtomobil gurluşyk şereketi bolan «Iran Hodro Industrial Group» şereketiniň baş müdiri türkmen bazaryna ýangyjy dürli-dürli bolan (benzin we gaz) awtoulaglary eksport etmäge taýýardygyny mälim etdi. Eýranyň KHS-niň berýän habaryna görä, «Iran Hodro» -nyň baş müdiri Farşad Mogimi Türkmenistanyň awtoulag gullugynyň (Türkmenawtoulaglarynyň) başlygy bilen Tährandaky duşuşygynda bu şereketiň türkmen bazarynda iş alyp barýandygyny göz öňünde tutmak bilen: «Iki dürli önümiň, täjirçili...
Türkmenistanyň Prezidenti ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň birinji tapgyryny açdy
30.10.2021
Türkmenistanyň Prezidenti ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň birinji tapgyryny açdy

Şu gün Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň birinji tapgyry, ýagny Aşgabat — Tejen bölegi açylyp ulanylmaga berildi. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» internet saýtynda habar berilýär. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 28-nji oktýabrda geçiren Hökümetiň sanly ulgam arkaly iş maslahatynda Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginň Baş direktory M.Çakyýew Aşgabat — Türkmenabat a...

Türkmenistan bilen Gazagystan ulag pudagynda möhüm ylalaşyklar gazandy
26.10.2021
Türkmenistan bilen Gazagystan ulag pudagynda möhüm ylalaşyklar gazandy

Aşgabatda geçirilen gepleşiklerde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew ulag hem tranzit pudagyndaky hyzmatdaşlyga aýratyn üns berdiler.

Taraplar Gazagystan – Türkmenistan – Eýran ýolunyň ýüküni doly ýetirmegi bu ugurda esasy wezipe diýip billediler. Şeýle hem, döwlet Baştutanlary nyrh syýasatyny kämilleşdirmegiň we daşalýan ýükleriň möçberini artdyrmaga itergi bermegi üçin, iki ýurtlarda ýük daşama şertlerini gowulandyrmagyň möhüm...

Türkmenistan we Özbegistan iki ýurt arasynda ulag we üstaşyr gatnawlary boýunça mümkinçiliklerini artdyrýar
23.10.2021
Türkmenistan we Özbegistan iki ýurt arasynda ulag we üstaşyr gatnawlary boýunça mümkinçiliklerini artdyrýar
Hepdäniň anna güni nobatdaky hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we aragatnaşyk agentliginiň baş direktory M. Çakyýew Ulag we üstaşyr gatnawlaryny ösdürmek boýunça türkmen-özbek toparynyň türkmen düzüminiň döredilendigini habar berdi. Agentligiň ýolbaşçysy hasabatynda iki döwletiň arasyndaky haryt dolanyşygyny artdyrmak boýunça çäreler bilen baglylykda, Türkmenistanyň üstaşyr ulag geçelgelerini netijeli peýdalanmak barada belledi. Maglumatda bellenilişi ýaly, şu ýylyň ilk...
«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody gury ýük daşaýjy gämisini gurar
17.10.2021
«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody gury ýük daşaýjy gämisini gurar

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody AGPJ göterijilik ukyby 5300 – 8100 tonna bolan «Balkan» ýük gämisini gurar.

Bu gurluşygy amala aşyrmak Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, halkara ýük daşaýjylygy bilen meşgullanýan «Hazar logistik» hususy kärhanasy tarapyndan meýilleşdirilýär.

Bu ýük gämisiniň gurluşygy boýunça meýilleşdirilýän işler barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 15-nji oktýabrda geçen nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanynda...

Türkmenistanyň Prezidenti «EKSPO-2020» bütindünýä sergisine gatnaşdy
10.10.2021
Türkmenistanyň Prezidenti «EKSPO-2020» bütindünýä sergisine gatnaşdy

9-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirliklerine iş saparyny amala aşyrdy. Saparynyň dowamynda Dubaý şäherinde geçirilýän «EKSPO-2020» bütindünýä sergisiniň çäklerinde Türkmenistanyň Milli gününiň açylyş dabarasyna gatnaşdy.


Bütindünýä sergisiniň Baş kabul ediş merkeziniň «Al Wasl» meýdançasynda Türkmenistanyň hem-de Birleşen Arap Emirlikleriniň Döwlet senasy ýaňlanmagy bilen Türkmenistanyň Milli güni dabaraly ýagdaýda açyldy. Açylyş dabarasyna BAE-niň halkara hy...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hatyra güni mynasybetli çärelere gatnaşdy
06.10.2021
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hatyra güni mynasybetli çärelere gatnaşdy
Şu gün — Hatyra gününde türkmenistanlylar 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesiniň pidalaryny, söweş meýdanlarynda wepat bolan gahrymanlary hasrat bilen ýatlaýarlar. “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumyna gül goýmak hatyra çäresine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. Hakyda halkyň ruhy dünýäsiniň aýrylmaz bölegidir. Bu nesilleriň arasyndaky arabaglanyşyk bolup, durmuşy aýratyn çuň many-mazmuna eýe edýär, geçmişe nazar aýlap, geljege ynamly garamaga mümkinçilik berýär. Ge...
Türkmenistan «EKSPO-2020» sergisiniň açylyşyna gatnaşdy
01.10.2021
Türkmenistan «EKSPO-2020» sergisiniň açylyşyna gatnaşdy
Birleşen Arap Emirliklerinde «EKSPO-2020» Bütindünýä sergisiniň dabaraly açylyşy boldy. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «EKSPO — 2020» Bütindünýä sergisiniň açylyş dabarasyna gatnaşyjylara gutlag sözi bilen ýüzlendi. Halkara derejeli waka mynasybetli Dubaýyň asmanynda uçarlaryň çykyşlary boldy. Şeýle hem serginiň açylyşynda italiýaly aýdymçy Andrea Boçelli, arap we günbatar ýyldyzlary çykyş etdiler. Bütindünýä sergisine ýüzden gowrak döwlet gatnaşýar, Türkmenistan hem o...
Türkmenistanda Garaşsyzlygyň 30 ýyllygy dabaraly ýagdaýda bellenildi
27.09.2021
Türkmenistanda Garaşsyzlygyň 30 ýyllygy dabaraly ýagdaýda bellenildi
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramy duşenbe güni ýurdumyzyň ähli künjeginde dabaraly ýagdaýda bellenildi. Baýramçylyk güni Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda däp boýunça Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasy geçirildi. Gül goýmak dabarasyna hökümet agzalary, ýurduň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň, ministrlikleriniň,edaralarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, talyp ýaşlar, paýtagty...
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
20.09.2021
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Giňişleýin mejlise Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň ýolbaşçylary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleri çagyryldy. Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibini yglan edip, döwletimiziň mukaddes Garaşsyzlygyny...
«Türkmen atlary» Balkan atçylyk sport toplumynyň çapuw ýodasynyň durkuny täzelemek üçin «Berk ýol» HJ bilen şertnama baglanyşar
16.09.2021
«Türkmen atlary» Balkan atçylyk sport toplumynyň çapuw ýodasynyň durkuny täzelemek üçin «Berk ýol» HJ bilen şertnama baglanyşar
Türkmen halkynyň milli buýsanjy we baýlygy bolan behişdi bedewlerimiziň dünýädäki şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak hem-de Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli çäreleri ýokary derejede geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, “Türkmen atlary” döwlet birleşigine Balkan atçylyk sport toplumynyň çapuw ýodasynyň durkuny täzelemek we oňa döwrebap örtügi düşemek boýunça işleri ýerine ýetirmek barada “Berk ýol” hojalyk jemgyýeti bilen şertna...
Ýoluň rowana, “ak altyn” kerweni!
08.09.2021
Ýoluň rowana, “ak altyn” kerweni!
8-nji sentýabrda Türkmenistanda pagta ýygymyna köpçülikleýin girişildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata bermegi bilen, Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda bu möhüm oba hojalyk möwsümi badalga aldy. Toprak-howa şertlerine laýyklykda, pagta ýygymy Daşoguz welaýatynda 15-nji sentýabrda başlanar. Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna beslenen şu ýylda ýurdumyzda “ak altynyň” bol hasyly ösdürilip ýetişdirildi. Häzir oba zähmetkeşleriniň baş wezipesi ýetişdirilen ...
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna we bilim işgärlerine
01.09.2021
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna we bilim işgärlerine
Hormatly mugallymlar we bilim işgärleri! Mähriban talyplar, eziz okuwçylar! Sizi Garaşsyz Watanymyzda giňden bellenilýän, Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de 2021-2022-nji täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Egsilmez ylham-joşgun paýlaýan bu baýramçylygyň geljegimiz bolan mekdep okuwçylarynda we talyp ýaşlarda, asylly käri mynasyp dowam edýän mugallymlarda, bilim işgärlerinde eziz Watanymyza bolan buýsanjy has-da artdyrjakdygyna berk ynanýaryn. Bilim almak, hün...
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
25.08.2021
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň alyp barýan işleriniň netijelerine we bu ugurda öňde durýan ilkinji derejeli wezipelere garaldy. Mejlise hökümet agzalary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleri, köpçülikleýin habar ...
Balkan kän müdirligine «Türkmen kaolin» AGPJ-ni döretmäge esaslandyryjy hökmünde gatnaşmaga ygtyýar berildi
20.08.2021
Balkan kän müdirligine «Türkmen kaolin» AGPJ-ni döretmäge esaslandyryjy hökmünde gatnaşmaga ygtyýar berildi
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, ýurdumyzda gurluşyk we senagat pudagynyň edara-kärhanalarynyň işini has-da kämilleşdirmek we bazar gatnaşyklary üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, «Türkmen kaolin» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmäge esaslandyryjy hökmünde Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Balkan kän müdirligine – esaslyk maýadaky ...
Aşgabatda Halkara Hazar güni mynasybetli ylmy-amaly maslahat geçirildi
12.08.2021
Aşgabatda Halkara Hazar güni mynasybetli ylmy-amaly maslahat geçirildi
Her ýyl 12-nji awgustda bäş Hazarýaka döwleti tarapyndan bellenýän Halkara Hazar güni mynasybetli Aşgabatda “Hazaryň deňiz gurşawyny goramak pudagynda hyzmatdaşlyk” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Bu çäre Türkmenistanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Azerbaýjan Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň ministrlikleriniň we müdirlikleriniň wekilleriniň hem-de Hazarýaka döwletleriň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalarynyň, şeýle hem dürli halkara guramalaryň gatn...
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň merdana suw hojalyk işgärlerine we ähli oba zähmetkeşlerine
10.08.2021
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň merdana suw hojalyk işgärlerine we ähli oba zähmetkeşlerine
Hormatly oba zähmetkeşleri! Gadyrly suw hojalyk işgärleri! Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen ýylynda, eziz Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda Balkan welaýatynyň Bereket etrabynda göwrümi 18 million kub metr bolan täze suw howdanynyň gurlup ulanylmaga berilmegi bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ýaşaýşyň we bolçulygyň gözbaşy bolan mukaddes suw tebigaty janlandyrýar, giň giden...
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Halkara sergisine gatnaşyjylara diplom gowşuryldy
07.08.2021
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Halkara sergisine gatnaşyjylara diplom gowşuryldy
Türkmenbaşyda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň Halkara sergisi işini tamamlady. Ýurdumyzyň haryt öndürijilerini Gazagystan, Gyrgyzystan, Täjigistan we Özbegistanyň wekiliýetleri bilen bilelikde alanyňda, sergä gatnaşan 90 şereketiň hemmesine halkara diplomlary gowşuryldy. Serginiň çäginde ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn duşuşyklar, işewür forumlar, birža söwdalary, pikir we tejribe alyşmak geçirildi. Foruma gatnaşyjylar has netijeli hyzmatdaşlyga we Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlaryn...
Türkmenistanda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy geçirildi
06.08.2021
Türkmenistanda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy geçirildi
Şu gün bu ýerde, Hazaryň kenarynda, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň üçünji konsultatiw duşuşygy boldy. Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň gatnaşmagyndaky ýokary derejedäki forum “Awaza” Kongr...
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň önümleri Hazar deňziniň türkmen kenarynda görkezilýär
06.08.2021
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň önümleri Hazar deňziniň türkmen kenarynda görkezilýär
Türkmenbaşy şäheriniň halkara deňiz portunda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň sergisi açyldy. Giň sergi meýdançasynda ýurdumyzyň önümleri, şeýle hem Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyzystan Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň we Özbegistan Respublikasynyň milli synlamlarynda goýlan zatlar görkezilýär. Halkara meýdançada Türkmenistanyň ykdysadyýetde gazananlary, innowasiýa tehnologiýalary, sanly aragatnaşyk, oba hojalygy we beýleki ugurlarda gazanylan üstünlikler barada ji...
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi
03.08.2021
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisde harby we hukuk goraýjy edaralarynda şu ýylyň ýedi aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine, bu düzümleriň öňünde durýan wajyp wezipelere garaldy. Şeýle hem harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak, onuň düzümlerine sanly ulgamy ornaşdyrmak meseleleri, şeýle hem b...
Tokio ― 2020: Polina Gurýewa ― Olimpiýa medalyna mynasyp bolan ilkinji Türkmenistanly türgen
27.07.2021
Tokio ― 2020: Polina Gurýewa ― Olimpiýa medalyna mynasyp bolan ilkinji Türkmenistanly türgen
Agyr atletikaçy Polina Gurýewa Türkmenistanyň taryhynda Olimpiýa medalyna mynasyp bolan ilkinji türgen boldy. Ol şu gün 59 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edip, Tokio şäherinde geçirilýän Olimpiýa oýunlarynyň kümüş medalyna mynasyp boldy. Türgen gyz ştangany götermegiň iki görnüşiniň jemi boýunça 217 kilogramlyk netije bilen hem ýurdumyzyň taryhyndaky ilkinji Olimpiýa medalymyzy gazandy, hem-de şahsy rekordyny täzeledi. Polina Gurýewa ştangany silterläp götermekde 96, itekläp göter...
Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Gurban baýramy bilen gutlady
20.07.2021
Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Gurban baýramy bilen gutlady
Şu gün – Türkmenistanda yslam dünýäsinde mukaddes baýram bolan Gurban baýramynyň birinji güni. Bu baýram mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny gutlady. Gutlagda şeýle diýilýär: «Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! Sizi müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan hem-de adamzadyň belent ruhy we ahlak gymmatlyklaryny dabaralandyrýan Gurban baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda bu baýramyň şanyna geçiri...
Balkan welaýatynyň şypahanalarynyň çagalar bölümleri hormatly Prezidentden täze «Tiz kömek» ulaglaryny aldylar
15.07.2021
Balkan welaýatynyň şypahanalarynyň çagalar bölümleri hormatly Prezidentden täze «Tiz kömek» ulaglaryny aldylar
Hormatly Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyndaky şypahanalaryň çagalar bölümlerine 10 sany täze «Tiz kömek» ulagyny gowşurdy. Bu waka döwlet Baştutanynyň sebite eden iş saparynyň gidişinde bolup geçdi. Gurbanguly Berdimuhamedow Balkanabat şäherininiň gaýragoýulmasyz tiz kömek merkezinde saklandy, ol ýerde ony saglygy goraýyş işgärleri güle ýüz bilen garşy aldylar. Halkyň, esasan hem ýaş nesliň saglygy barada alada etmegiň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyg...
Milli Liderimiz Balkan welaýatynda täze desgalaryň düýbüni tutmak we açylyş dabaralaryna gatnaşdy
14.07.2021
Milli Liderimiz Balkan welaýatynda täze desgalaryň düýbüni tutmak we açylyş dabaralaryna gatnaşdy
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Jebel şäherçesinde täze Halkara howa menziliniň düýbüni tutmak hem-de welaýat merkezi Balkanabat şäherinde “Türkmeniň ak öýi” binasynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy. Milli Liderimiz Aşgabadyň Halkara howa menzilinden dikuçarda ulag düzüminiň geljekki desgasynyň guruljak ýerine geldi. “Ýedi ýoluň çatrygy” diýlip atlandyrylan Türkmenistanyň çäginden gadymy döwürlerde Beýik Ýüpek ýoly geçipdir. Ol ...
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Balkan welaýatyna iş sapary tamamlandy
07.07.2021
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Balkan welaýatyna iş sapary tamamlandy
Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün ir säher bilen Hazaryň kenaryna çykyp, irki maşklaryny ýerine ýetirdi we welosipedde gezelenç etdi. Sagdyn durmuş ýörelgeleriniň işjeň tarapdary, köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ösdürmegi döwlet syýasatynyň möhüm ugry hökmünde kesgitlän milli Liderimiz sport bilen meşgullanmagyň her bir adamyň ýaşaýyş kadasyna öwrülmelidigini ündeýär. Soňky ýyllarda ýurdumyzda ýokary netijeli sportuň we bedente...
Türkmenistan Garabogazköl aýlagynda köpri gurmak boýunça halkara tender geçirer
07.07.2021
Türkmenistan Garabogazköl aýlagynda köpri gurmak boýunça halkara tender geçirer
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Garabogazköl aýlagynda awtomobil köprüsini gurmak boýunça halkara tender yglan etmegi tabşyrdy. Bu tabşyrygy döwlet ýolbaşçysy sebitiň ulag-logistika infrastrukturasynyň ösüşi bilen tanyşmak üçin, Balkan welaýatyna geçiren saparynyň dowamynda berdi. Türkmen Lideri Garabogaz kölüni Hazar deňzi bilen birleşdirýän bogazyň üstünden geçýän awtomobil köprüsiniň ýanyna bardy. Bu desganyň ýagdaýy bilen tanşandan soň, döwlet Baştutany degişli ýolbaşçy...
«Balkan» APJ iş depginini artdyrýar we hyzmatdaşlygyň gerimini giňeldýär
06.07.2021
«Balkan» APJ iş depginini artdyrýar we hyzmatdaşlygyň gerimini giňeldýär
“Balkan” Gämi gurluşyk we bejergi zawody iş depginini ýokarlandyryp, ýerli hem daşary ýurt şereketleri bilen hyzmatdaşlygy giňeldýär. Bu paýdarlar jemgyýetiniň “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň paýa girmegi bilen döredilen gününden bäri, gämi hünärmenleri bejerginiň dürli görnüşleri arkaly kyrkdan gowrak gämini, şol sanda on daşary ýurt gämisini düýpli bejerdiler. Häzirki wagtda “At-abraý” hojalyk jemgyýetine degişli “Ceren-E” tirkeg-kran gämisiniň we “GAC Marine S.A.” şereketiniň “Marzha...
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň ulag-logistika düzüminiň ösüşi bilen tanyşdy
06.07.2021
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň ulag-logistika düzüminiň ösüşi bilen tanyşdy
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sebitiň ulag-logistika ulgamyny ösdürmek boýunça alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşmak maksady bilen Balkan welaýatyna iş sapary bilen ugrady. Paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde milli Liderimizi resmi adamlar ugratdylar. Biraz salymdan soň, hormatly Prezidentimiziň uçary Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menziline gondy. Şol ýerde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar garşyladylar. Howa menzilinden milli Liderimiz Gurbanguly Berdim...
Hormatly Prezidentimiz daýhanlaryň zähmet ýeňişleri baradaky hasabatlary kabul etdi
30.06.2021
Hormatly Prezidentimiz daýhanlaryň zähmet ýeňişleri baradaky hasabatlary kabul etdi
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal, Balkan, Lebap, Mary we Daşoguz welaýatlarynyň häkimleriniň ýurdumyzyň gallaçylarynyň däne öndürmek boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri baradaky hasabatlaryny kabul etdi. Welaýatlaryň häkimleri ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň ähli işgärleriniň adyndan döwlet Baştutanymyzy gallaçy daýhanlaryň gazanan ägirt uly zähmet ýeňişleri bilen gutladylar. Milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudagy bolan oba hojalygynyň hemmetara...
Galla oragynyň ýokary depginleri
25.06.2021
Galla oragynyň ýokary depginleri
25-nji iýunda Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň hem-de Balkan welaýatynyň Etrek etrabynyň ekerançylary galla taýýarlamak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendikleri barada hasabat berdiler. Olar Watan harmanyna, degişlilikde, 18 müň 500 tonnadan gowrak hem-de 4 müň 300 tonnadan gowrak bugdaý tabşyrdylar. Daýhanlaryň ýetişdiren bol hasyly ýurdumyzyň gallaçylarynyň milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň oba ýaşaýjylarynyň abadançylygyny ýokarlandyrmak we ýaşaý
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
18.06.2021
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Hormatly Prezidentimiz, ilki bilen, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowany we Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýewi göni aragatnaşyga çagyrdy. Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny kämilleşdir...
Ahaldan Balkana: halkalaýyn energiýa ulgamynyň birinji tapgyry gurulýar
15.06.2021
Ahaldan Balkana: halkalaýyn energiýa ulgamynyň birinji tapgyry gurulýar
Ahal, Balkan we Daşoguz welaýatlarynyň elektrik ulgamlaryny birleşdirmek bilen, sebitleri elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpjün etjek halkalaýyn energiýa ulgamynyň birinji tapgyrynyň gurluşygy depginini artdyrýar. 220 Kw kuwwatly elektrik geçirijiniň gurluşygyny tizleşdirmek üçin, «Gurtly» astbekedinden «Serdar» astbekedine çenli 420 kilometrden gowrak tutuş aralyk potratçy edaralaryň arasynda böleklere bölünen. Bu böleklerde geljekki elektrik geçirijileri üçin demirbeton sütünleriniň we dir...
Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi
09.06.2021
Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Gün tertibine ara alyp maslahatlaşmak üçin möwsümleýin oba hojalyk işlerini geçirmek meseleleri girizildi. Döwlet Baştutanymyz maslahaty açyp, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýewe söz berdi. Wise-premýer hasabatyny ýurdumyzyň ýüpekçileriniň pile tabşyrmak ...
Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni bellenildi
03.06.2021
Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni bellenildi
Şu gün Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Kararnamasy bilen döredilen Bütindünýä welosiped güni giňden bellenildi. Sagdynlyk, raýdaşlyk, dostluk we ynsanperwerlik ýörelgelerine ygrarlylyk ýaly umumadamzat gymmatlyklarynyň ähmiýetini açyp görkezýän bu halkara baýram parahatçylygyň ilçisi, özara ynanyşmak we düşünişmek ýörelgelerine esaslanýan netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň nyşany hökmünde sp...
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
24.05.2021
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň ak mermerli paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllyk şanly baýramyna bagyşlanan giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli birnäçe meselelere garaldy. Mejlise Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, aýry-aýry ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary we beýleki ýolbaşçylar çagyryldy. Milli Liderimiz mejlisiň başynda oňa gatnaşyjylary we mähriban halkymyzy...
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow baýramçylyk çärelerine gatnaşdy
18.05.2021
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow baýramçylyk çärelerine gatnaşdy
Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Konstitusiýa binasyna hem-de ýurdumyzyň Baş baýdak meýdançasynda Döwlet baýdagyna gül goýmak dabarasy boldy. “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilen ýylda hem-de eziz Diýarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna we Aşgabadyň 140 ýyllygyna beslenen ýylda bellenilýän baýramçylyklar giň gerimi bilen tapawutlanýar. Türkmen halky milli Lideriniň parasatly we öňdengörüj...
2024-2025-nji ýyllarda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüş depgininiň ýokarlanmagyna garaşylýar
12.05.2021
2024-2025-nji ýyllarda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüş depgininiň ýokarlanmagyna garaşylýar
2024-2025-nji ýyllarda Türkmenistanda jemi öndürilýän içerki önümiň ösüş depgini 8 göterimden ýokary bolar diýlip garaşylýar. Bu barada Türkmenistanyň Ykdysadyýet we maliýe ministri Muhammetgeldi Serdarow ýurduň nebit-gaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek baradaky halkara forumynda eden çykyşynda aýtdy. Ministr Türkmenistanyň nebit-gaz pudagynyň ileri tutulýan gazyp alýan we gaýtadan işleýän önümçiligini ösdürmäge uly möçberde maýa goýumlary gönükdirýändigini belledi. Onuň sözlerin...
Merkezi Aziýa ýurtlary we ABŞ «С5+1» formatyň rowaçlanýandygyny bellediler
05.05.2021
Merkezi Aziýa ýurtlary we ABŞ «С5+1» formatyň rowaçlanýandygyny bellediler
«С5+1» (Gazagystan, Gyrgyzystan, Täjigistan, Тürkmenistan, Özbegistan we ABŞ) formaty geçen bäş ýylyň içinde ykdysadyýetde, energetikada, söwda, saglyk ulgamlarynda we howpsuzlygy üpjün etmekde özara gatnaşyklaryň gerimini giňeldip üstünlikleri gazandy. Bu barada ТАСС gullugy hepdäniň sişenbe güni ABŞ-nyň Döwlet Departamenti tarapyndan «С5+1» gatnaşyjy ýurtlaryň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň 23-nji apreldäki wideo-duşuşygynyň netijesi boýunça bilelikde ýaýradylan ýüzlenme...
Türkmenbaşy we Mahaçgala portlarynyň arasynda parom gatnawyny açmak göz öňünde tutulýar
01.05.2021
Türkmenbaşy we Mahaçgala portlarynyň arasynda parom gatnawyny açmak göz öňünde tutulýar
Mahaçgalanyň deňiz söwda porty (MDSP) ýakyn geljek üçin öz wezipesini kesgitledi. Olaryň arasynda: Türkmenistan bilen awtoulag we demirýol parom gatnawyny ýola goýmak, şeýle hem jahankeşdelik deňizçiligi üçin düzümleýin amatlyklaryny döretmek bar. “Mirmol” neşiriniň Dagystan Respublikasynyň ulag ministrliginiň ýolbaşçysy Şiruhan Gajymyradowa salgylanyp berýän habaryna görä, 2020-nji ýylda Mahaçgala deňiz porty 4,7 million tonna ýüki üstünden geçiripdir, bu bolsa 2019-njy ýyldakydan 3% köpdür. ...
Şu gün paýtagtymyzda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň we Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň merkeziniň açylyş dabarasy boldy
21.04.2021
Şu gün paýtagtymyzda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň we Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň merkeziniň açylyş dabarasy boldy
Bu merkez milletiň baý mirasyny aýawly saklamak, öwrenmek hem-de dünýä ýaýmak maksady bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli işlere mynasyp goşant bolar. Şeýle hem şu gün bu ýerde Türkmen alabaýynyň baýramyna bagyşlanan Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Bu baýramçylyk döwlet Baştutanymyzyň degişli Permanyna laýyklykda, her ýyl aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen bedewin...
Türkmenistanda ählihalk ýowary geçirildi
17.04.2021
Türkmenistanda ählihalk ýowary geçirildi
Şu gün ýurdumyzda hem-de paýtagtymyzda şanly seneler — mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli ählihalk ýowary geçirildi. “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň bahar paslynyň hoştap howaly günlerinde geçirilen bu çärä hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Ýurdumyzda ekologiýa meselesine aýratyn üns berilýär. Şunuň bilen baglylykda, tokaý zolaklaryny döretmek, seýilgähleriň çäklerini giňeltmek hem-de...
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň iki palatasynyň bilelikdäki birinji mejlisini geçirdi
14.04.2021
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň iki palatasynyň bilelikdäki birinji mejlisini geçirdi
Şu gün paýtagtymyzda Halk Maslahatynyň Diwanynyň ajaýyp binasynyň açylyş dabarasy boldy hem-de Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň täze palatasynyň birinji çagyrylyşynyň birinji mejlisi geçirildi. Bu çärelere hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. Täze dolandyryş-işewürlik merkezi kemala gelýän Aşgabadyň günorta böleginde bina edilen nobatdaky möhüm desganyň ulanylmaga tabşyrylmagy milli senenamamyzyň şanly senesine — Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşla...
Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzda täze desgalaryň açylyş dabaralaryna gatnaşdy
12.04.2021
Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzda täze desgalaryň açylyş dabaralaryna gatnaşdy
Şu gün paýtagtymyzda “Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik bankynyň hem-de “Senagat” paýdarlar täjirçilik bankynyň dolandyryş edaralarynyň täze binalarynyň açylyş dabarasy boldy. Şu mynasybetli dabaralara hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 15-nji fewralynda gol çeken Kararyna laýyklykda, gurluşygy amala aşyrylan bank ulgamynyň desgalarynyň açylmagy şanly senä — Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy, olar ýurd...
kkkkkkkkkkkkkkkkk
09.08.2022
kkkkkkkkkkkkkkkkk