Balkan welaýaty, Balkanabat şäheri, Annaýew köçesi 95, jaý 81
HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY
Balkanautoulag_logo

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistan ― BAE işewürlik maslahatyna gatnaşdy
23.11.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistan ― BAE işewürlik maslahatyna gatnaşdy

Birleşen Arap Emirliklerinde resmi saparda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Abu-Dabi şäherindäki «St.Regis Abu Dhabi» myhmanhanasynda geçirilen Türkmenistan — BAE işewürlik maslahatynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Myhmanhananyň esasy girelgesiniň öňünde döwlet Baştutanyny Birleşen Arap Emirlikleriniň daşary söwda boýunça döwlet ministri Tani bin Ahmed Al Zeýudi we BAE-niň Söwda-senagat edaralary federasiýasynyň başlygy Abdulla Al Mazrui garşylady. Giriş sözünden soňra, P...

Türkmenistan ýükleri öz üstünden geçirmek mümkinçiligini giňeltdi
22.11.2022
Türkmenistan ýükleri öz üstünden geçirmek mümkinçiligini giňeltdi

Türkmenistan halkara derejesinde ýük daşamak üçin açyk barlag nokatlarynyň sanawyny giňeltdi. Indi özbek ýük awtoulaglary Özbegistan bilen Türkmenistanyň serhedinden üç barlag nokadyndan we Türkmenistan bilen Eýranyň serhedinde bolsa azyndan iki barlag nokadyndan geçip biler. Şeýle hem serhet nokatlarynyň sanawynda Türkmenbaşy Halkara deňiz porty hem bar. Şeýlelikde, Özbegistan Türkmenistanyň hödürleýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp, Azerbaýjana, soňra bolsa Gruziýa we Ermenistana we tersine ýü

Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň sammiti geçiriler
21.11.2022
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň sammiti geçiriler

Ýakyn geljekde Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň bilelikdäki sammitiniň geçirilmegine garaşylýar. Bu barada Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň Beýik Millet mejlisiniň başlygy Mustapa Şentop bilen Aşgabatda geçirilen gepleşikleriň çäginde aýtdy.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň aýdyşy ýaly, üç döwletiň daşary işler, ulag we energetika ministrleri şu günler bu ...

Türkmenbaşy şäherinde deňiz arkaly ýolagçylyk üçin petekler onlaýn satylýar
19.11.2022
Türkmenbaşy şäherinde deňiz arkaly ýolagçylyk üçin petekler onlaýn satylýar

«Deňiz söwda floty» ÝGPJ-niň resmi saýtynda Türkmenbaşy ― Gyzylsuw aralygynda gatnaýan «Çarlak» we «Rowaç» gämileriniň ýolagçylary üçin petekleriň onlaýn satuwy ýola goýuldy.

Gämi deňziň asuda bolan günlerinde her gün sagat 11-de Türkmenbaşy şäherinden ýola düşýär.

320 orunlyk «Çarlak» gämisi Türkmenbaşy halkara deňiz portunda türkmenistanly hünärmenler tarapyndan ýygnalan ilkinji ýolagçy gämisidir. Bu gämi ýolagçy gatnawynda we «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç almaga gelýänler bi...

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň başlyklarynyň duşuşygy boldy
17.11.2022
Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň başlyklarynyň duşuşygy boldy

15-nji noýabrda paýtagtymyz Aşgabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň başlyklarynyň duşuşygy boldy. Onda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary Alekseý Owerçuk iki ýurduň arasynda dürli ugurlar boýunça alnyp barylýan hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alyşdylar. Bu habar TDH-niň resmi saýtynyň sahypalarynda ýetirildi.

Duşuşygyň barşynda dostlukly döwletleriň arasyndaky söwda-ykdysady we...

Aşgabatdan Serhetabada demir ýol gatnawy gaýtadan dikeldildi
16.11.2022
Aşgabatdan Serhetabada demir ýol gatnawy gaýtadan dikeldildi

Aşgabat — Serhetabat (Mary welaýaty) ugry boýunça demir ýol gatnawlary gaýtadan ýola goýlup başlandy. Bu barada «Demirýollary» AGPJ-niň resmi web saýtynda habar berilýär.

Bu ýolagçy otlulary sişenbe, penşenbe we şenbe günleri gatnar. Olarda plaskartly wagonyň gatnawynyň bahasy — 27 manat 90 teňňä, şeýle-de özbaşdak kupe wagonynyň gatnaw bahasy bolsa — 50 manat 90 teňňä barabardyr.

Gatnaw peteklerini «Demiryollary» AGPJ-niň resmi web saýtynda, şeýle hem «iPhone» we «Android» operasion ulgam...

Aşgabada täze teplowozlaryň 5-si gelip gowuşdy
15.11.2022
Aşgabada täze teplowozlaryň 5-si gelip gowuşdy

Türkmenistana, Russiýa Federasiýasynyň «Brýansk maşyngurluşyk zawody» dolandyryş kärhanasy paýdarlar jemgyýeti bilen baglaşylan şertnama laýyklykda, ýük otlularynyň 5 sany täze teplowozy gelip gowuşdy.

Bellenilişi ýaly, bu teplowozlar ýük çekijilik kuwwaty bilen aýratyn tapawutlanýar.

Dostlukly ýurtdan gelen täze teplowozlary garşylamak üçin demir ýol işgärleri, hormatly ýaşulular, nurana eneler, bagtyýar ýaşlar Aşgabadyň demir ýol menziline ýygnandylar. Il sylagly ýaşulular teplowozlaryň ...

Noýabrda Türkmenistana Germaniýanyň maşyngurluşykçylar Bileleşiginiň wekiliýeti geler
14.11.2022
Noýabrda Türkmenistana Germaniýanyň maşyngurluşykçylar Bileleşiginiň wekiliýeti geler

21 — 26-njy noýabr aralygynda Germaniýanyň maşyngurluşykçylar Bileleşiginiň söwda wekiliýeti (VDMA) Türkmenistana geler. Bu barada «Monforts» kompaniýasynyň metbugat gullugyna salgylanyp, «News Central Asia» neşiri habar berýär.

Hyzmatdaş myhmanlar Türkmenistana Germaniýanyň Federal Ykdysadyýet ministrliginiň adyndan gelerler.

«Monforts» kompaniýasynyň dolandyryjy direktory Stefan Flet bu ugurdaky hyzmatdaşlyk barada şeýle belleýär: «Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Kakadaky tä

Aragatnaşyk operatoryndan belgileýiş resursynyň alnandygy üçin ýygym almagyň Tertibi we möçberi tassyklanyldy
12.11.2022
Aragatnaşyk operatoryndan belgileýiş resursynyň alnandygy üçin ýygym almagyň Tertibi we möçberi tassyklanyldy

11-nji noýabrda döwlet Baştutatymyz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew «Aragatnaşyk operatoryndan belgileýiş resursynyň alnandygy üçin ýygym almagyň tertibini we şol ýygymyň möçberini tassyklamak hakyndaky» Kararyň taslamasy barada hasabat berdi. Bu barada TDH-niň sahypalarynda habar berilýär.

Döwlet Baştutanymyz bu ba...

Aşgabatda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli maslahatlar we forumlar geçiriler
10.11.2022
Aşgabatda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli maslahatlar we forumlar geçiriler

Her ýylyň 12-nji dekabrynda Türkmenistanda giňden bellenilip geçilýän Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Aşgabat şäherinde 9 — 11-nji dekabr aralygynda birnäçe mowzuklaýyn çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär.

Bu çäreleriň meýilnamasyna halkara we sebitleýin derejedäki forumlar girýär:

•    Bitaraplygyň dostlarynyň toparynyň ýokary derejedäki duşuşygy;

•    Merkezi Aziýa döwletleriniň zenanlarynyň dialogynyň ýyllyk mejlisi    ;

•    Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrleri...

«Türkmenawtoulaglary» «Türkmentel ― 2022» halkara sergisine we ylmy maslahatyna gatnaşar
09.11.2022
«Türkmenawtoulaglary» «Türkmentel ― 2022» halkara sergisine we ylmy maslahatyna gatnaşar

«Türkmenawtoulaglary» agentligi 10 ― 11-nji noýabr günlerinde Aşgabat şäherinde geçiriljek Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel – 2022» atly XV halkara sergisine we ylmy maslahatyna gatnaşar.

«Türkmentel» ― sebit boýunça maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalar ulgamyndaky iň uly çäreleriň biri bolup, ol ýokary tehnologiýalar, innowasiýalar we telekommunikasiýa ugry boýunça täze üstünlikleri, tejribeleri we pikirleri ara alyp mas...

Türkmenistanda ählihalk bag ekişlik çäresi geçirildi
07.11.2022
Türkmenistanda ählihalk bag ekişlik çäresi geçirildi

5-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Aşgabatdaky Magtymguly Pyragynyň täze gurulýan beýik ýadygärliginiň ýanynda köpçülikleýin bag ekmek dabarasynyň güýzki möwsümine badalga berildi.

Möwsüme ak pata berilmegi bilen, çärä gatnaşyjylar hem bu asylly däbe eýerdiler. Köpçülikleýin bag ekmek dabarasyna ýurduň sebitleriniň ýaşaýjylary hem uly ruhubelentlikde goşuldylar.

Ýeri gelende bellesek, Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli Kararyna laýyklykda, ekol...

Türkmenistanyň, Russiýanyň we Gazagystanyň kompaniýalary ulag-üstaşyr geçiriş hyzmatlary boýunça Ähtnama baglaşdylar
04.11.2022
Türkmenistanyň, Russiýanyň we Gazagystanyň kompaniýalary ulag-üstaşyr geçiriş hyzmatlary boýunça Ähtnama baglaşdylar

«Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti, Russiýanyň «RŽD Logistika» we Gazagystanyň «KTZ Express» kompaniýalary tarapyndan bilelikdäki demir ýol hyzmatyny ösdürmäge gönükdirilen hyzmatdaşlyk Ähtnamasyna gol çekildi.

Oktýabr aýynda «RŽD Logistikanyň» «Demirgazyk ― Günorta» ulag geçelgesi boýunça Gazagystanyň we Türkmenistanyň üsti bilen Eýrana ýükleri daşap başlandygyny ýatladýarys. Täze ugur boýunça gatnaw indi her aýda dowam etdiriler.

Resminama üç tarapl...

Matwiýenko türkmen kärdeşinden tumar sowgat aldy
03.11.2022
Matwiýenko türkmen kärdeşinden tumar sowgat aldy

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow russiýaly kärdeşi Walentina Matwiýenko türkmen zenanlarynyň däp bolan şaý-sepleriniň birini — tumary sowgat berdi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berdi. 

Bu ýakymly waka Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Moskwa şäherine amala aşyran resmi saparynyň çäklerinde bolup geçdi. 

Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Wale...

Türkmenistan milli manadyň döredilmeginiň 29 ýyllygyny belledi
01.11.2022
Türkmenistan milli manadyň döredilmeginiň 29 ýyllygyny belledi

1-nji noýabrda Türkmenistan milli pul birliginiň — manadyň dolanyşyga girizilmeginiň 29 ýyllygyny belledi. Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi Prezident Serdar Berdimuhamedowyň bank ulgamynyň işgärlerine bu şanly sene mynasybetli Gutlagyny paýlaşdy. Döwlet Baştutany ýüzlenip, olara saglyk, maşgala abadançylygy, asuda we bagtly durmuş, mundan beýläkki işlerinde uly üstünlikler arzuw etdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Gutlagynda bellenilişi ýaly, «Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmegiň 20...

Türkmenistan gümrük edaralarynyň işini sanlaşdyrýar
31.10.2022
Türkmenistan gümrük edaralarynyň işini sanlaşdyrýar

Awtomobil ulaglary boýunça halkara birleşigi (IRU) eTIR halkara gümrük sanly ulgamyny ornaşdyrmakda Türkmenistana ýardam berýär.

COVID-19 pandemiýasyndan ozal, Türkmenistan bilen IRU-nyň arasynda gümrük gözegçiligini döwrebaplaşdyrmak we halkara üstaşyr geçişini ýeňilleşdirmek maksady bilen hyzmatdaşlyk ýola goýuldy.

Ileri tutulýan ugurlaryň arasynda gümrük maglumatlarynyň TIR-EPD elektron ulgamy we Türkmenistanyň «eTIR» gümrük ulgamyna goşulyşmagynyň mehanizmleri bar.

TIR-EPD MDP depde...