Balkan welaýaty, Balkanabat şäheri, Annaýew köçesi 95, jaý 81
HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY
Balkanautoulag_logo
«Balkanawtoulag» önümçilik birleşigi
«Balkanawtoulag» önümçilik birleşigi
«Balkanawtoulag» önümçilik birleşigi
Biz barada

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň “Balkanawtoulag” önümçilik birleşigi “Kärhanalar hakynda” Türkmenistanyň kanuny hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 7-nji fewralyndaky 653-nji Permany we 1634-nji kararyna, “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň 2020-nji ýylyň 8-nji fewralyndaky 01-Ö belgili buýrugyna laýyklykda gaýtadan resmileşdirildi.

Birleşik öz işinde doly hojalyk hasaplaşygy, öz-özüni maliýeleşdirmek we öz-özüni dolandyrmak ýörelgesine esaslanýar.

Birleşik ýuridiki şahyslara degişli bolan hukuklardan, “Kärhanalar hakynda...

Biziň üstünligimiz sanlarda
0

Hyzmat edýän awtoulaglaryň sany

0

Ýyl iş tejribesi

0

Bilelikde işleýän kärhanalarymyz

Hyzmatlar
ÝOLAGÇYLARY ŞÄHERARA UGURLAR BOÝUNÇA GATNATMAK
ÝOLAGÇYLARY ŞÄHERARA UGURLAR BOÝUNÇA GATNATMAK
ÝÜK AWTOULAGLARYNDA DÜRLI ÝÜKLERI DAŞAMAK
ÝÜK AWTOULAGLARYNDA DÜRLI ÝÜKLERI DAŞAMAK
TAKSI AWTOULAGLARYNDA ÝOLAGÇY GATNATMAK
TAKSI AWTOULAGLARYNDA ÝOLAGÇY GATNATMAK
AWTOULAGLARY ABATLAMAK WE OLARA TEHNIKI TAÝDAN HYZMAT
AWTOULAGLARY ABATLAMAK WE OLARA TEHNIKI TAÝDAN HYZMAT
Dowamy
Täzelikler
Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşine bagyşlanyp halkara sergi we ylmy maslahat geçirildi
2022-08-08
Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşine bagyşlanyp halkara sergi we ylmy maslahat geçirildi
Gazagystanda dizel ýangyjynyň bahasyna üýtgetmeler giriziler
2022-08-05
Gazagystanda dizel ýangyjynyň bahasyna üýtgetmeler giriziler
Halkara sport ýaryşlarynda ýeňiş gazanan türgenler sylaglandy
2022-08-04
Halkara sport ýaryşlarynda ýeňiş gazanan türgenler sylaglandy
«Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi
2022-08-03
«Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi